Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo công tác nước sạch và vệ sinh môi trường

Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 15295 lần   |   Lượt tải: 22 lần
PHÒNG GD&ĐT YÊN PHONG

TRƯỜNG MN ĐÔNG THỌ

Số:…../BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Thọ, ngày 04 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO
Công tác nước sạch và vệ sinh môi trường
Căn cứ công văn số 100/PGD&ĐT-CSVC ngày 03 tháng 4 năm 2013 của
Phòng GD&ĐT Yên Phong. Trường mầm non Đông Thọ báo cáo công tác nước
sạch và vệ sinh môi trường cụ thể như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện công tác nước sạch - vệ sinh môi trường
trong trường học:
- Luôn có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban
ngành đoàn thể của địa phương về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Về phía nhà trường:
+ Phát động các phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, “Xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp và có đủ nhà vệ sinh, giữ gìn
vệ sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu đến lớp học và cảnh quan môi trường”…
Đổng thời, hàng năm chỉ đạo CBGV - CNV trong nhà trường hưởng ứng Tuần lễ
quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và các ngày
hội vệ sinh trường học.
+ Lồng ghép giáo dục vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường vào
các tiết học chính khóa và trong các hoạt động ngoại khóa tùy vào đặc điểm từng lứa
tuổi.
+ Xác định công tác truyền thông có ý nghĩa quan trọng để thực hiện công tác
nước sạch và vệ sinh môi trường, đi đôi với việc tập huấn cho cán bộ làm công tác
truyền thông ở trường.
2. Thống kê số liệu về nước sạch - vệ sinh môi trường trong trường học
năm học 2011 - 2012 và năm học 2012 - 2013:
Năm học
Năm học
Ghi
Stt
Nội dung
2011 - 2012 2012 - 2013
chú
1 Kinh phí dành cho công tác NS - VSMT
Số công trình nước sạch và công trình
2
7
16
vệ sinh của nhà trường.
3 Số công trình nước sạch xây mới
01
4 Số công trình nước sạch nâng cấp
5 Số công trình vệ sinh xây mới
08
6 Số công trình vệ sinh nâng cấp
7 Số đợt truyền thông về NS - VSMT
1
8 Số lớp tập huấn NS - VSMT

3. Đánh giá chung công tác NS - VSMT:
a. Thuận lợi:
* Về phía chính quyền địa phương:
- Chính quyền xã, địa phương kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc triển khai
công tác nước sạch và vệ sinh môi trường đến học sinh, phụ huynh học sinh.
- Chỉ đạo nhà trường kịp thời, đúng lúc.
* Về phía nhà trường:
- Việc triển khai thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong nhà
trường góp phần hình thành thói quen văn minh giữ gìn vệ sinh cá nhân, sử dụng
nguồn nước sạch, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp trong trường học.
- Toàn thể CBGV – CNV và học sinh trong nhà trường đều có ý thức ...
PHÒNG GD&ĐT YÊN PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐÔNG THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…../BC Đông Thọ, ngày 04 tháng 4 năm 2013
BÁO CÁO
Công tác nước sạch và vệ sinh môi trường
Căn cứ công văn số 100/PGD&ĐT-CSVC ngày 03 tháng 4 m 2013 của
Phòng GD&ĐT Yên Phong. Trường mầm non Đông Th báo cáo công tác nước
sạch và vệ sinh môi trường cụ thể như sau:
1. Tình hình triển khai thực hiện công tác nước sạch - vệ sinh môi trường
trong trường học:
- Luôn sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban
ngành đoàn thể của địa phương về công tác nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Về phía nhà trường:
+ Phát động các phong trào thi đua như: Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, “Xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp và có đủ nhà vệ sinh, giữ gìn
vệ sinh sạch sẽ, không ảnh hưởng xấu đến lớp học cảnh quan môi trường”…
Đổng thời, hàng năm chỉ đạo CBGV - CNV trong nhà trường hưởng ứng Tuần lễ
quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới các ngày
hội vệ sinh trường học.
+ Lồng ghép giáo dục vệ sinh nhân, nước sạch vệ sinh i trường vào
các tiết học chính khóa và trong các hoạt động ngoại khóa tùy vào đặc điểm từng lứa
tuổi.
+ Xác định công tác truyền thông ý nghĩa quan trọng để thực hiện công tác
nước sạch vệ sinh i trường, đi đôi với việc tập huấn cho cán bộ làm công tác
truyền thông ở trường.
2. Thống số liệu về nước sạch - vệ sinh môi trường trong trường học
năm học 2011 - 2012 và năm học 2012 - 2013:
Stt Nội dung
Năm học
2011 - 2012
Năm học
2012 - 2013
Ghi
chú
1 Kinh phí dành cho công tác NS - VSMT
2
Số công trình nước sạch công trình
vệ sinh của nhà trường.
7 16
3 Số công trình nước sạch xây mới 01
4 Số công trình nước sạch nâng cấp
5 Số công trình vệ sinh xây mới 08
6 Số công trình vệ sinh nâng cấp
7 Số đợt truyền thông về NS - VSMT 1
8 Số lớp tập huấn NS - VSMT
báo cáo công tác nước sạch và vệ sinh môi trường - Trang 2
báo cáo công tác nước sạch và vệ sinh môi trường - Người đăng: truong-mam-non-dong-tho-phong-gd-dt-yen-phong-bac-ninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
báo cáo công tác nước sạch và vệ sinh môi trường 9 10 669