Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Được đăng lên bởi Phạm Thị Mỹ Liên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC SỐ 01

MẪU BÁO CÁO THÁNG
(Kèm theo Công văn số 394 /TTR-THHC ngày 07/10/2011 của Thanh tra Bộ Tư pháp)
----------TÊN CƠ QUAN
Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC - ....

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Tháng ....... Năm ……..
----I/ MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC PCTN
TT

NỘI DUNG

KẾT QUẢ THÁNG
Số vụ

A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3
4

Số đối tượng

PHÁT HIỆN THAM NHŨNG
Phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ
Phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thanh tra
Phát hiện qua công tác kiểm tra của Đảng
Phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo
Phát hiện qua công tác điều tra, truy tố, xét xử
Phát hiện qua công tác khác
XỬ LÝ THAM NHŨNG
Khởi tố điều tra án tham nhũng
Xét xử án tham nhũng
Xử lý hành chính hành vi tham nhũng
Xử lý kỷ luật đảng về hành vi tham nhũng

II/ DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG THÁNG
1

LUỸ KẾ
TỪ ĐẦU NĂM
Số vụ Số đối tượng

GHI
CHÚ

TT

TÊN VỤ

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
ĐƠN VỊ XẢY RA VỤ VIỆC

CƠ QUAN ĐANG THỤ LÝ
HỒ SƠ VỤ VIỆC

TÓM TẮT VỀ HÀNH VI, ĐỐI
TƯỢNG THAM NHŨNG,
MỨC ĐỘ THIỆT HẠI VÀ TIẾN
ĐỘ XỬ LÝ

1/
2/
...
III/ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC PCTN TRONG THÁNG TIẾP THEO (Liệt kê các nhiệm vụ chính sẽ
thực hiện trong tháng sau)
1/...
2/...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
- Đối với báo cáo tháng 3, 6, 9, 12 thì không lập thành văn bản báo cáo riêng mà đưa thành phụ lục kèm theo
Báo cáo Quý I, 6 tháng, 9 tháng, cả năm.
- Tiêu chí 1,2 Mục B, phần I thống kê theo nguyên tắc sau: thống kê theo kết quả khởi tố, xét xử sơ thẩm của cơ
quan tố tụng đối với các vụ việc, đối tượng thuộc quyền quản lý trực tiếp./.

2

...
PHỤ LỤC SỐ 01
MẪU BÁO CÁO THÁNG
(Kèm theo Công văn số 394 /TTR-THHC ngày 07/10/2011 của Thanh tra Bộ Tư pháp)
-----------
TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /BC - ....
BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Tháng ....... Năm ……..
-----
I/ MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC PCTN
TT NỘI DUNG KẾT QUẢ THÁNG
LUỸ KẾ
TỪ ĐẦU NĂM
GHI
CHÚ
Số vụ Số đối tượng Số vụ Số đối tượng
A PHÁT HIỆN THAM NHŨNG
1 Phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ
2 Phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thanh tra
3 Phát hiện qua công tác kiểm tra của Đảng
4 Phát hiện qua giải quyết khiếu nại, tố cáo
5 Phát hiện qua công tác điều tra, truy tố, xét xử
6 Phát hiện qua công tác khác
B XỬ LÝ THAM NHŨNG
1 Khởi tố điều tra án tham nhũng
2 Xét xử án tham nhũng
3 Xử lý hành chính hành vi tham nhũng
4 Xử lý kỷ luật đảng về hành vi tham nhũng
II/ DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG THÁNG
1
BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - Trang 2
BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - Người đăng: Phạm Thị Mỹ Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 9 10 768