Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác thiết bị

Được đăng lên bởi banghe1978
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 15982 lần   |   Lượt tải: 14 lần
PHÒNG GD&ĐT KIM BÔI
TRƯỜNG THCS HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
SƠ KẾT CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012-2013
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG:
1/ Những thuận lợi và khó khăn:
a/ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo Phòng Giáo Dục&Đào
Tạo Kim Bôi, BGH trường THCS Hợp Đồng và các ban ngành đoàn thể trong nhà trường và
sự cộng tác nhiệt tình của giáo viên.
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ - giáo viên- nhân viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, luôn có
ý thức tích cực trong thi đua, trong học tập giảng dạy và hướng cầu tiến trong công tác, không
ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn.Vì vậy việc
sử dụng phòng ĐDDH là không thể thiếu.
- Giáo viên giảng dạy luôn có tinh thần trách nhiệm bảo quản tài sản của nhà
trường, thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nội quy trong giờ thực hành, thí
nghiệm.
- 100% CB- GV- CNV có ý thức bảo quản của công sử dụng hiệu quả các TBDH
b/ Khó khăn:
- Học sinh chưa có ý thức cao trong bảo vệ tài sản.
- ĐDDH còn thiếu nhiều so với chương trình.
- Nguồn kinh phí cấp cho bổ sung, mua sắm còn hạn hẹp.
II/ NHIỆM VỤ TRONG NĂM HỌC 2012-2013.
1. Nhiệm vụ chung:
Nhiệm vụ trọng tâm :
- Tăng cường sử dụng CNTT, sử dụng có hiệu quả ĐDDH thúc đẩy đổi mới
phương pháp dạy học.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong trường.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh giáo
dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỷ năng sống, giáo dục pháp
luật cho học sinh.
- Sử dụng hiệu quả ĐDDH trong giảng dạy, học tập phục vụ cho đổi mới phương
pháp dạy học của thầy và trò.
1

- Đẩymạnh phong trào tự làm TBDH và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học.
2. Nhiêm vụ cụ thể:
- Cán bộ thiết bị lên kế hoạch hàng tuần cụ thể theo PPCT để kịp thời giới thiệu đồ
dùng dạy học cho giáo viên.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn chuẩn bị chu đáo, kịp thời các tiết thực hành theo
PPCT.
- GVBM có tiết thực hành phải báo với CBTB trước một tuần để sắp xếp dụng cụ.
- Đóng nẹp, dán lại một số tranh hỏng để đảm bảo có tranh cho giáo viên sử
dụng.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc bảo quản, khai thác sử dụng thiết bị,
ĐDDH theo từng tháng.
- Huy động giáo viên tự làm thêm đồ dùng dạy học.
- Mỗi GV phải làm được ít nhất 1 ĐDDH có giá trị sử dụng lâu dài, từ 2- 4 ĐDDH
đơn giản.
- Kịp thời mua sắm thêm những đồ dùng dạy học còn thiếu ở phòng Thiết bị.
- Cập nhật các đồ dùng dạy học mua thêm vào sổ Thi...
PHÒNG GD&ĐT KIM BÔI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HỢP ĐỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO
SƠ KẾT CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2012-2013
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG :
1/ Những thuận lợi và khó khăn:
a/ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của lãnh đạo Phòng Giáo Dục&Đào
Tạo Kim Bôi, BGH trường THCS Hợp Đồng c ban ngành đoàn thể trong nhà trường
sự cộng tác nhiệt tình của giáo viên.
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ - giáo viên- nhân viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, luôn
ý thức tích cực trong thi đua, trong học tập giảng dạy và hướng cầu tiến trong công tác, không
ngừng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn trên chuẩn.Vì vậy việc
sử dụng phòng ĐDDH là không thể thiếu.
- Giáo viên giảng dạy luôn tinh thần trách nhiệm bảo quản tài sản của n
trường, thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện đúng nội quy trong giờ thực hành, thí
nghiệm.
- 100% CB- GV- CNV có ý thức bảo quản của công sử dụng hiệu quả các TBDH
b/ Khó khăn:
- Học sinh chưa có ý thức cao trong bảo vệ tài sản.
- ĐDDH còn thiếu nhiều so với chương trình.
- Nguồn kinh phí cấp cho bổ sung, mua sắm còn hạn hẹp.
II/ NHIỆM VỤ TRONG NĂM HỌC 2012-2013.
1. Nhiệm vụ chung:
Nhiệm vụ trọng tâm :
- Tăng cường sử dụng CNTT, sử dụng hiệu quả ĐDDH thúc đẩy đổi mới
phương pháp dạy học.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong trường.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh giáo
dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỷ năng sống, giáo dục pháp
luật cho học sinh.
- Sử dụng hiệu quả ĐDDH trong giảng dạy, học tập phục vụ cho đổi mới phương
pháp dạy học của thầy và trò.
1
Báo cáo công tác thiết bị - Trang 2
Báo cáo công tác thiết bị - Người đăng: banghe1978
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo công tác thiết bị 9 10 875