Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo công việc

Được đăng lên bởi Oanh Triệu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CNM VINA DAILY REPORT
BÁO CÁO

TG LÀM VIỆC

TRIEU THI KIM OANH

1-CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY - PHÁT SINH -PHƯƠNG HƯỚNG GQ :
1- LÀM ĐỊNH MỨC SEONKYUNG, REDFACE--->CH ƯA HOÀN THÀNH
2- LIÊN HỆ LẤY HÀNG NHẬP
3- UPDATE HÀNG NHẬP, XUẤT --->OK
4- ĐI CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN YÊN TH Ế N ỘP BÁO CÁO XUẤT NH ẬP KH ẨU THÁNG 12

2-CÁC VẤN ĐỀ CẦN HỎI :
CHI HỎI GIÚP E CHỨNG TỪ GỐC LÔ 10 KIỆN LÔNG CHI NHÉ

3- ĐỀ NGHỊ VÀ Ý KIẾN CÁC BỘ PHẬN KHÁC :

DATE : 04/01/2013

BỘ PHẬN

XNK

KIỂM TRA

TE : 04/01/2013

KIỂM TRA

CNM VINA DAILY REPORT
BÁO CÁO

TG LÀM VIỆC

TRIEU THI KIM OANH

1-CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY - PHÁT SINH -PHƯƠNG HƯỚNG GQ :
1- LÀM BÁO CÁO XUẤT, NHẬP KHẨU THÁNG 12 N ỘP CHI CỤC TH ỐNG KÊ YÊN TH Ế--->OK
2- LIÊN HỆ LẤY HÀNG NHẬP, BILL HÀNG XUẤT VÀ T Ờ KHAI XU ẤT --->OK
3- UPDATE HÀNG NHẬP, XUẤT --->OK
4- ĐĂNG KÝ PHỤ LỤC HẢI QUAN S#NHWU7900-P1--->OK

2-CÁC VẤN ĐỀ CẦN HỎI :

3- ĐỀ NGHỊ VÀ Ý KIẾN CÁC BỘ PHẬN KHÁC :

DATE : 03/01/2013

BỘ PHẬN

XNK

KIỂM TRA

TE : 03/01/2013

KIỂM TRA

CNM VINA DAILY REPORT
BÁO CÁO

TG LÀM VIỆC

DATE : 02/01/2013

BỘ PHẬN

TRIEU THI KIM OANH

1-CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY - PHÁT SINH -PHƯƠNG HƯỚNG GQ :
1- LÀM ĐỊNH MỨC RED FACE ---> CHƯA HOÀN THÀNH
2- ĐI HẢI QUAN: MỞ TỜ KHAI XUẤT, NHẬP SG, TỜ KHAI CHUYỂN GIAO C&M TRADING--->OK
3- UPDATE HÀNG NHẬP, XUẤT --->OK

2-CÁC VẤN ĐỀ CẦN HỎI :

3- ĐỀ NGHỊ VÀ Ý KIẾN CÁC BỘ PHẬN KHÁC :

XNK

KIỂM TRA

TE : 02/01/2013

KIỂM TRA

CNM VINA DAILY REPORT
BÁO CÁO

TG LÀM VIỆC

TRIEU THI KIM OANH

1-CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY - PHÁT SINH -PHƯƠNG HƯỚNG GQ :
1- LÀM ĐỊNH MỨC RED FACE ---> CHƯA KIỂM TRA ĐỊNH M ƯC TH ỰC T Ế
2- LÀM BỘ THANH TOÁN THÁI ANH- ---> OK( ĐÃ CHUY ỂN K Ế TOÁN)
3- LIÊN HỆ 2 KIỆN VẢI BỊ LẪN CỦA LÔ 110K ---> OK (A TÙNG ĐI XU ẤT HÀNG VÀ L ẤY V Ề)
3- UPDATE HÀNG NHẬP, XUẤT --->OK

2-CÁC VẤN ĐỀ CẦN HỎI :
1- CHỊ XIN THÔNG TIN XUẤT HÀNG SEONKYUNG S#NHW7900-P1 CHO EM CH Ị NHÉ.
GIÁ FOB, DESCRIPTION, HS CODE, CONSIGNEE, DESTINATION, XIN C/O FORM GÌ?

3- ĐỀ NGHỊ VÀ Ý KIẾN CÁC BỘ PHẬN KHÁC :

DATE : 29/12/2012

BỘ PHẬN

XNK

KIỂM TRA

TE : 29/12/2012

KIỂM TRA

...
CNM VINA DAILY REPORT
DATE : 04/01/2013
BÁO CÁO TG LÀM VI C B PH N
KI M TRA
TRIEU THI KIM OANH XNK
1-CÔNG VI C HÀNG NGÀY - PHÁT SINH -PH NG H NG GQ : ƯƠ ƯỚ
1- LÀM Đ NH M C SEONKYUNG, REDFACE--->CH A HOÀN THÀNH Ư
2- LIÊN H L Y HÀNG NH P
3- UPDATE HÀNG NH P, XU T --->OK
4- ĐI CHI C C TH NG KÊ HUY N YÊN TH N P BÁO CÁO XU T NH P KH U THÁNG 12
2-CÁC V N Đ C N H I :
CHI H I GIÚP E CH NG T G C LÔ 10 KI N LÔNG CHI N
3- Đ NGH VÀ Ý KI N CÁC B PH N KHÁC :
báo cáo công việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo công việc - Người đăng: Oanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
báo cáo công việc 9 10 306