Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU BÁO CÁO

về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây
dựng
(đính kèm theo thủ tục)
Tên Chủ đầu tư
.........................
………………………………...
………………………………...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________

………, ngày......... tháng......... năm..........
BÁO CÁO

về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng
..................................... ( ghi tên công trình) .............................
(Báo cáo định kỳ 12 tháng một lần và khi hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng)
Từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm...
Kính gửi : Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa
phương
…….............(tên tổ chức cá nhân) …............. là Đại diện Chủ đầu tư công
trình .............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo về
chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau :
I. Các thông tin về công trình/dự án đầu tư xây dựng công trình:
1.
Địa
điểm
xây
…………………………………………...

dựng

công

trình

2. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ
thuật, công nghệ, công suất...).

3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
(ghi số, ngày, tháng của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
công trình).
4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính và các nhà thầu
phụ): khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng,
giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); những
phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.
5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:
a) Ngày khởi công;

b) Ngày hoàn thành (dự kiến theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư
xây dựng công trình).
II. Nội dung báo cáo thường kỳ:
1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình.
2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê
duyệt (nêu những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về
những sửa đổi đó).
3. Công tác nghiệm thu: bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn
thành được thực hiện trong kỳ báo cáo .
4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng,
hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu trong
kỳ báo cáo.
5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có : thời điểm xảy ra, vị trí,
thiệt hại, nguyên nhân, tình hình khắc phục.
6. Dự kiến kế hoạch nghiệm thu trong kỳ báo cáo tiếp theo.
7. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành:
a) Theo thiết kế đã được phê duyệt;
b) ...
MẪU BÁO CÁO
về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây
dựng
(đính kèm theo thủ tục)
Tên Chủ đầu tư
.........................
………………………………...
………………………………...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________________
………, ngày......... tháng......... năm..........
BÁO CÁO
về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng
..................................... ( ghi tên công trình) .............................
(Báo cáo định kỳ 12 tháng một lần và khi hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng)
Từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm...
Kính gửi : Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa
phương
…….............(tên tổ chức nhân) …............. Đại diện Chủ đầu công
trình .............................. (ghi tên công trình) ....................... xin o cáo về
chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau :
I. Các thông tin về công trình/dự án đầu tư xây dựng công trình:
1. Địa điểm xây dựng công trình
…………………………………………...
2. Quy công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ
thuật, công nghệ, công suất...).
3. Tổ chức, quan phê duyệt Dự án đầu xây dựng công trình
(ghi số, ngày, tháng của Quyết định phê duyệt dự án đầu xây dựng
công trình).
4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính các nthầu
phụ): khảo t xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng,
giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); những
phần việc do các nhà thầu đó thực hiện.
5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:
a) Ngày khởi công;
Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng - Trang 2
Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng 9 10 883