Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đoàn

Được đăng lên bởi nguyenbadung2005
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TỈNH QUẢNG NGÃI
BCH KHỐI DOANH NGHIỆP
***
Số: /ĐTN

Quảng Ngãi, ngày … tháng … năm 2013

“V/v báo cáo mất Giấy chứng nhận đăng ký
mẫu dấu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Kính gửi: Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội CA tỉnh Quảng Ngãi
------Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc đổi dấu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
Ban Chấp hành Chi đoàn Công ty ……………………… báo cáo nội dung
sau:
(Nêu rõ lý rõ và khoảng thời gian bị mất con dấu)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Nay Ban Chấp hành Chi đoàn công ty báo cáo Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh,
Công an tỉnh Quảng Ngãi được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Chi đoàn.

TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

...
ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH
TNH QUNG NGÃI
BCH KHI DOANH NGHIỆP
***
Số: /ĐTN
“V/v báo cáo mất Giấy chứng nhận đăng ký
mẫu dấu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Quảng Ngãi, ngày … tháng … năm 2013
Kính gửi : Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội CA tỉnh Quảng Ngãi
-------
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc đổi dấu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh.
Ban Chấp hành Chi đoàn ng ty ……………………… báo cáo nội dung
sau:
(Nêu rõ lý rõ và khoảng thời gian bị mất con dấu)
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Nay Ban Chấp hành Chi đoàn công ty báo cáo Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh,
Công an tỉnh Quảng Ngãi được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Chi đoàn.
TM. BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
Báo cáo đoàn - Người đăng: nguyenbadung2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo đoàn 9 10 606