Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giảm lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nooài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieåu soá 5
Teân ñôn vò: ..........................................................................
Ñòa chæ : .................................................................................
Cô quan chuû quaûn: .........................................................
Thaønh phaàn kinh teá: .....................................................
Soá
TT

Hoï vaø
teân

1

2

Naêm sinh
Nam Nöõ

LÑ coù hoä khaåu
Thaønh
Tænh,
phoá
thaønh
HCM
phoá
khaùc

3

4

5

6

X

x

x

x

BAÙO CAÙO GIAÛM LAO ÑOÄNG
( Duøng cho cô sôû kinh doanh dòchvuï )

Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät
7

Vò trí
coâng
vieäc

Thôøi
gian baét
ñaàu laøm
vieäc taïi
ñôn vò

Lyù do giaûm
Thoâi
Maát
Töï
vieäc
vieäc
yùboû
tröôùc
laøm
vieäc
thôøi
haïn

Nghæ
höu

Heát
thôøi
haïn
HÑLÑ

8

9

10

11

12

13

x

x

x

x

Ghi chuù
Sa
thaûi do
kyû
luaät
LÑ

Lyù do
khaùc

14

15

16

x

x

x

1
2
3
4
5
...
Toång coäng

-

Cô quan xaùc nhaän:
Toång soá lao ñoäng giaûm:
Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm …….
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)

Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)

17

Ghi chuù:

Coät 2: Ghi ñaày ñuû hoï teân ngöôøi lao ñoäng.
Coät 3,4: Ghi naêm sinh töông öùng vôùi giôùi tính cuûa ngöôøi lao ñoäng.
Coät 5,6: Ñoái vôùi lao ñoäng coù hoä khaåu taïi thaønh phoá thì ñaùnh (x) vaøo coät 5, lao ñoäng laø ngöôøi ôû caùc tænh khaùc ñeán ñaùnh (x) vaøo coät 6.
Coät 7: Ghi trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cuûa ngöôøi lao ñoäng (trình ñoä ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung caáp, sô caáp, baäc thôï, lao ñoäng phoå thoâng).
Coät 8: Vò trí coâng vieäc hieän ñang laøm vieäc taïi ñôn vò (tröôûng phoøng, thuû kho, Tieáp vieân, phuïc vuï…….)
Coät 9: Ghi roõ ngaøy thaùng naêm baét ñaàu vaøo laøm vieäc taïi ñôn vò, doanh nghieäp
Coät 10, 11, 12, 13, 14, 15 : ñaùnh daáu (x) vaøo coät töông öùng cho töøng lyù do giaûm lao ñoäng
Coä 16: Ghi cuï theå lyù do giaûm lao ñoäng ngoaøi caùc lyù do ñöôïc neâu töø coät (10) ñeán (15).

...
Bieåu soá 5
Teân ñôn vò: ..........................................................................
Ñòa chæ : .................................................................................
Cô quan chuû quaûn: .........................................................
BAÙO CAÙO GIAÛM LAO ÑOÄNG
( Duøng cho cô sôû kinh doanh dòchvuï )
Thaønh phaàn kinh teá: .....................................................
Naêm sinh
LÑ coù hoä khaåu
Lyù do giaûm
Soá
TT
Hoï vaø
teân
Nöõ
Thaønh
phoá
HCM
Tænh,
thaønh
phoá
khaùc
Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät
Vò trí
coâng
vieäc
Thôøi
gian baét
ñaàu laøm
vieäc taïi
ñôn vò
Nghæ
höu
Heát
thôøi
haïn
HÑLÑ
Thoâi
vieäc
tröôùc
thôøi
haïn
Maát
vieäc
laøm
Töï
yùboû
vieäc
Sa
thaûi do
kyû
luaät
Lyù do
khaùc
Ghi chuù
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
...
Toång coäng
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Cô quan xaùc nhaän:
- Toång soá lao ñoäng giaûm:
- Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm …….
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)
Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)
Báo cáo giảm lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nooài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) - Trang 2
Báo cáo giảm lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nooài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo giảm lao động (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nooài hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ) 9 10 173