Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 92 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP
(Báo cáo quí....... năm......
Báo cáo từ......./....../...... đến ngày......./......./........)
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Vụ quản lý ngoại hối
Tên ngân hàng được phép:...........................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Số điện thoại:...............................................................................................................................
Số fax:.........................................................................................................................................
Tổng số tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động đầu tư
trực tiếp ra nước ngoài hiện đang mở tại ngân hàng: X
(Quy USD)
Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo (từ ngày...... đến ngày....) Số
liệu tổng hợp của X tài khoản

I. Số ngoại tệ đã chuyển ra nước ngoài để góp
vốn:
A
----------------------------------------------

----------------------------------------------

II. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập B=B1+ B2
hợp pháp có từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài
---------------------------------------------của Doanh nghiệp về Việt Nam:
----------------------------------------------

B1

- Chuyển lợi nhuận:

----------------------------------------------

----------------------------------------------

B2

- Các khoản thu nhập hợp pháp khác:

----------------------------------------------

----------------------------------------------

C

III. Chuyển vốn đầu tư về Việt Nam:
...... ngày..../..../199...
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP

...
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP
(Báo cáo quí....... năm......
Báo cáo từ......./....../...... đến ngày......./......./........)
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Vụ quản lý ngoại hối
Tên ngân hàng được phép:...........................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................
Số điện thoại:...............................................................................................................................
Số fax:.........................................................................................................................................
Tổng số tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động đầu tư
trực tiếp ra nước ngoài hiện đang mở tại ngân hàng: X
(Quy USD)
Chỉ tiêu Kỳ báo cáo (từ ngày...... đến ngày....) Số
liệu tổng hợp của X tài khoản
I. Số ngoại tệ đã chuyển ra nước ngoài để góp
vốn:
----------------------------------------------
II. Chuyển lợi nhuận các khoản thu nhập
hợp pháp có từ hoạt động đầu tư ởớc ngoài
của Doanh nghiệp về Việt Nam:
----------------------------------------------
- Chuyển lợi nhuận:
----------------------------------------------
- Các khoản thu nhập hợp pháp khác:
----------------------------------------------
III. Chuyển vốn đầu tư về Việt Nam:
A
----------------------------------------------
B=B1+ B2
----------------------------------------------
B1
----------------------------------------------
B2
----------------------------------------------
C
...... ngày..../..../199...
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP 9 10 949