Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

Được đăng lên bởi huynd-hue
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Số
Ngày

: HUE2213/15/EXIMA
:26/05/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
I. THÔNG TIN
1. Tài sản
Tên tài sản

: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất

Số lượng

: 01 BĐS

Địa chỉ

: 333 Tăng Bạch Hổ, phường Phú Bình, TP Huế, tỉnh TT-Huế

Nguồn gốc

: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Mục đích thẩm định giá:
Xác định giá trị làm cơ sở cho việc thế chấp, vay vốn tại Vietcombank-Chi nhánh Huế.
3. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá
Khách hàng

: Ông Hồ Ngọc Vỹ – Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Địa chỉ

: 333 Tăng Bạch Hổ, phường Phú Bình, TP Huế, tỉnh TT-Huế

4. Đơn vị Thẩm định giá
Công ty

: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ E XIM (EXIMA)

Địa chỉ

: 1034 Trường Sa, P.12, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại

: 08.62646807 - Fax

Website

: 

:

Họ và tên Tổng giám đốc doanh nghiệp

08.62646804
: Nguyễn Ngọc Châu

Thẻ thẩm định viên số
ngày 13/01/2009

: II05032 cấp

Họ và tên thẩm định viên

: Lê Kiều Trang

Thẻ thẩm định viên số

: VIII13.1009 cấp ngày 10/12/2013

Họ và tên trợ lý thẩm định viên

: Trần Thị Vân Thu

5. Ngày hiệu lực của thẩm định giá
Ngày ký hợp đồng

: 26/05/2015

Ngày đi hiện trường

: 27/05/2015

Ngày ra chứng thư

: 28/05/2015

Ngày hiệu lực của chứng thư: Kể từ ngày cấp chứng thư.

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH GIÁ

II.

Những văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn có liên quan do cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền Trung ương, địa phương ban hành.
1. Luật
Stt

Tên văn bản

01

Bộ Luật Dân Sự

Số/ ngày ban hành
Số 33/2005/QH11

Cơ quan ban hành
Quốc Hội khoá 10, kỳ họp thứ 10

HUE/05-2015
Trang 1/13

Ngày 14/06/2005
Số 16/2003/QH11
Ngày 26/11/2003

02

Luật Xây dựng

03

Luật Nhà ở

04

Luật giá

Số 11/2012/QH13
Ngày 20/06/2012

Quốc Hội khóa 13, kỳ họp thứ 3

05

Luật Đất Đai

Số 45/2013/QH13
Ngày 29/11/2013

Quốc Hội khoá 13, kỳ họp thứ 6

Số 56/2005/QH11
Ngày 29/11/2005

Quốc Hội khoá 11, kỳ họp thứ 4
Quốc Hội khoá 11, kỳ họp thứ 8

2. Nghị định Chính phủ
Stt

Tên văn bản

01

Nghị định

02

Nghị định

03

Nghị định

04

Nghị định

05

Nghị định

Số/ ngày ban hành

Nội dung

Số 71/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Luật nhà ở.

Ngày 23/06/2010
Số 89/2013/NĐ-CP
Ngày 06/08/2013
Số 177/2013/NĐ-CP
Ngày 14/11/2013
Số 43/2014/NĐ-CP
Ngày 15/05/2014
Số 44/2014/NĐ-CP
Ngày 15/05/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Giá về thẩm định giá.
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Giá.
Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Đất đai.
Quy định về giá đất.

...
Số : HUE2213/15/EXIMA
Ngày :26/05/2015

 
1. Tài sản
Tên tài sản : Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất
Số lượng : 01 BĐS
Địa chỉ : 333 Tăng Bạch Hổ, phường Phú Bình, TP Huế, tỉnh TT-Huế
Nguồn gốc : Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
2. Mục đích thẩm định giá:
Xác định giá trị làm cơ sở cho việc thế chấp, vay vốn tại Vietcombank-Chi nhánh Huế.
3. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá
Khách hàng : Ông Hồ Ngọc Vỹ – Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Địa chỉ : 333 Tăng Bạch Hổ, phường Phú Bình, TP Huế, tỉnh TT-Huế
4. Đơn vị Thẩm định giá
Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ E XIM (EXIMA)
Địa chỉ : 1034 Trường Sa, P.12, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : 08.62646807 - Fax : 08.62646804
Website : www.exima.com.vn
Họ và tên Tổng giám đốc doanh nghiệp : Nguyễn Ngọc Châu
Thẻ thẩm định viên số : II05032 cấp
ngày 13/01/2009
Họ và tên thẩm định viên : Lê Kiều Trang
Thẻ thẩm định viên số : VIII13.1009 cấp ngày 10/12/2013
Họ và tên trợ lý thẩm định viên : Trần Thị Vân Thu
5. Ngày hiệu lực của thẩm định giá
Ngày ký hợp đồng : 26/05/2015
Ngày đi hiện trường : 27/05/2015
Ngày ra chứng thư : 28/05/2015
Ngày hiệu lực của chứng thư: Kể từ ngày cấp chứng thư.
 
Những văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn liên quan do quan Nhà nước
thẩm quyền Trung ương, địa phương ban hành.
 
 !"#$"%&" '(")*+%,"-*"- ./,"%,"-*"-
01
Bộ Luật Dân Sự Số 33/2005/QH11 Quốc Hội khoá 10, kỳ họp thứ 10
HUE/05-2015
Trang 1/13
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ - Người đăng: huynd-hue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ 9 10 24