Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2008-2013

Được đăng lên bởi thuy-hotruc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV
CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2008-2013
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đại hội lần thứ IV - Công đoàn Công ty cổ phần gas Petrolimex Nam nhiệm kỳ 20082013 (nay là Công đoàn Tổng Công ty gas Petrolimex) đã bầu 9 đồng chí Ủy viên BCH; BCH
bầu 03 Ủy viên BTV.
Trong nhiệm kỳ, có 01 đ/c bị bệnh nặng đã từ trần và 01 đồng chí chuyển công tác;
BCH đã bầu bổ sung 02 Ủy viên BCH (trong đó bầu bổ sung 02 Ủy viên BTV, 01 Chủ tịch);
Cơ cấu BCH khóa III gồm:
- 04 nữ, chiếm 44,4%;
- 09 đồng chí Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm.
II- KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH

1- Những kết quả đã đạt được
1.1 Về hoạt động của Ban Chấp hành:
Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các
đồng chí uỷ viên BCH theo lĩnh vực công tác và theo đơn vị. BCH phát huy được trí tuệ tập
thể và trách nhiệm của từng Ủy viên BCH, tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy
Đảng; tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp, ủng hộ của chính quyền đồng cấp và các đoàn thể
quần chúng trong đơn vị.
Các đồng chí trong Ban chấp hành hoạt động kiêm nhiệm, nhưng đã có rất nhiều cố
gắng, phát huy vai trò trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công, đặc biệt các đồng chí giữ
vững vai trò trách nhiệm thay mặt BCH chỉ đạo phong trào và tổ chức thực hiện Nghị quyết
Công đoàn Tổng Công ty tại đơn vị được phân công.
BCH đã triển khai đầy đủ, kịp thời và vận dụng một cách linh hoạt nhiều phương thức
trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết và chỉ đạo của Công đoàn xăng dầu Việt Nam và Nghị
quyết Đại hội lần thứ IV.
BCH Công đoàn Tổng Công ty khoá IV là một tập thể có phẩm chất chính trị vững
vàng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức lối sống tốt. Các Ủy viên BCH đều xác
định được trách nhiệm của mình trước tổ chức công đoàn và tập thể người lao động mà Đại
hội lần thứ IV - Công đoàn Tổng Công ty giao phó.
1.2 Về hoạt động của Ban Thường vụ:
Ban thường vụ đã chủ động và thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều
kiện của BTV Công đoàn xăng dầu Việt Nam, Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng Công ty gas
Petrolimex để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc các Nghị quyết của BCH,
1

đặc biệt là những yêu cầu phát sinh có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công
đoàn và quyền lợi của người lao động.
BTV căn cứ vào nội dung Nghị quyết Đại hội IV và Nghị quyết các Hội nghị BCH để
cụ thể hóa các chương trình cô...
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV
CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2008-2013
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 !"#$%%&
$%'((nay là Công đoàn Tng Công ty gas Petrolimex))*+,-./0123423
*+%(/01256
5!"#78%'9*:*!;)<0%'-.+=>4
23)*+*+%$/0123(trong đó bầu b sung 02 Ủy viên BTV, 01 Chủ tịch)4
?@+23"8-A
%BC7DBB7BE4
%,-./01"1!6
II- KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH
1- Những kết quả đã đạt được
1.1 Về hoạt động của Ban Chấp hành:
2@5)F!G!0H>
-.+I0123J0F>0?0:623>+KL.+!M
=0>!N</01237NKLF)7ON@N
P4QQR+!QL7NN.R+S-@0>=
R+T?0:6
>-.2@"1!7K)8@S+Q
U7>+0V>!J0FKLG7;*!>-.C
0C0V>!;23O0F! :R+D
5?0:KLG6
23)="N7":W00MXH>S+K?
0!F!:R+D0ONYX+! 0 :
R+D6
235">M=8Z@.:0C
07=!>!78QQQ6>/0123S+>
:KL>!N[K\0M=KW
586
1.2 Về hoạt động của Ban Thường vụ:
2KW0H)N0KW+1NF)7O0S+
"!N25YX+! 7PN0])5
=O7F!":W7T+1U> :R+DN237
1
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2008-2013 - Trang 2
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2008-2013 - Người đăng: thuy-hotruc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2008-2013 9 10 510