Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo rà soát hương ước

Được đăng lên bởi lechihienapa36
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1888 lần   |   Lượt tải: 4 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ VÂN AM

Số: 85 /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vân Am, ngày 04 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO
Rà soát đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Thực hiện Công văn số 702/UBND-TP ngày 24/6/2015 của huyện Ngọc Lặc
về việc rà soát đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
UBND xã Vân Am báo cáo kết quả công tác xây dựng và thực hiện hương
ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố từ năm 1998 đến năm 2014 cụ thể như sau:
1. Đánh giá các văn bản quy định về xây dựng và thực hiện hương ước,
quy ước.
1.1 Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp về xây dựng và
thực hiện hương ước, quy ước.
Các văn bản quy phạm pháp luật luật điều chỉnh trực tiếp về xây dựng và
thực hiện hương ước, quy ước có tính pháp lý cao phù hợp với Hiến pháp và pháp
luật nước ta, Mang tính hợp hiến hợp pháp cao. Phù hợp với chương trình xây
dựng Nông thôn mới và phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của từng dân tộc.
1.2. Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện hương ước
quy ước
Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước
ban hành trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp có tính
pháp lý cao, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật nước ta. Tuy nhiên còn có một số
văn bản còn mang tính chung chung chưa được phù hợp với tình hình thực tế địa
phương.
1.3. Đánh giá chung
Các văn bản quy định có giá trị pháp lý cao, đầy đủ tính hợp hiến hợp pháp
cao, thống nhất đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn và hệ thống pháp luật và
chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Nhưng bên cạnh đó còn có một số
văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với những vấn đề phát
sinh chưa được điều chỉnh.
2. Thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
2.1. Công tác chỉ đạo
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng xây dựng và thực hiện hương ước,
quy ước luôn được cấp ủy, chính quyền xã Vân Am quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Uỷ ban nhân dân xã đã giao bộ phận Văn hóa phối hợp với Tư pháp xã hướng dẫn
và thẩm định nội dung các bản hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố trình Ủy
ban nhân dân huyện phê duyệt, đồng thời ban hành Công văn hướng dẫn các Làng
xây dựng quy ước cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp
với phong tục tập quán tốt đẹp của từng dân tộc.
1

Quy trình xây dựng hương ước, quy ước từ khâu soạn thảo, lấy ý kiến thông
qua, phê duyệt và sửa đổi, bổ sung quy ước được thực hiện một cách dân chủ, công
khai đúng v...
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ VÂN AM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 85 /BC-UBND Vân Am, ngày 04 tháng 7 năm 2015
BÁO CÁO
Rà soát đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Thực hiện Công văn số 702/UBND-TP ngày 24/6/2015 của huyện Ngọc Lặc
về việc rà soát đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
UBND Vân Am báo cáo kết quả công tác xây dựng thực hiện hương
ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố từ năm 1998 đến năm 2014 cụ thể như sau:
1. Đánh giá các văn bản quy định về xây dựng thực hiện hương ước,
quy ước.
1.1 Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp về xây dựng
thực hiện hương ước, quy ước.
Các văn bản quy phạm pháp luật luật điều chỉnh trực tiếp về y dựng
thực hiện hương ước, quy ước tính pháp cao phù hợp với Hiến pháp pháp
luật nước ta, Mang tính hợp hiến hợp pháp cao. Phù hợp với chương trình xây
dựng Nông thôn mới và phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của từng dân tộc.
1.2. Các văn bản liên quan đến việc xây dựng thực hiện hương ước
quy ước
Các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước
ban hành trên sở các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp tính
pháp lý cao, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật nước ta. Tuy nhiên còn có một số
văn bản còn mang tính chung chung chưa được phù hợp với tình hình thực tế địa
phương.
1.3. Đánh giá chung
Các văn bản quy định giá trị pháp cao, đầy đủ tính hợp hiến hợp pháp
cao, thống nhất đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn hệ thống pháp luật
chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay. Nhưng bên cạnh đó cònmột số
văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với những vấn đề phát
sinh chưa được điều chỉnh.
2. Thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước
2.1. Công tác chỉ đạo
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng xây dựng thực hiện hương ước,
quy ước luôn được cấp ủy, chính quyền Vân Am quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Uỷ ban nhân dân xã đã giao bộ phận Văn hóa phối hợp với Tư pháp xã hướng dẫn
thẩm định nội dung các bản hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố trình Ủy
ban nhân dân huyện phê duyệt, đồng thời ban hành Công văn hướng dẫn các Làng
xây dựng quy ước cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương phù hợp
với phong tục tập quán tốt đẹp của từng dân tộc.
1
Báo cáo rà soát hương ước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo rà soát hương ước - Người đăng: lechihienapa36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Báo cáo rà soát hương ước 9 10 334