Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT- THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Được đăng lên bởi hungdb1982
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3326 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG LÂM
CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT
THCS QUẢNG LÂM
***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Lâm , ngày 2 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT- THCS QUẢNG LÂM
NHIỆM KỲ 2015 - 2017
Chi bộ Trường PTDTBT- THCS Quảng Lâm tích cực thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Kính thưa : Đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu va Đại hội
Được sự cho phép của Đại hội, tôi là một Đảng viên trong chi bộ hôm nay tôi rất vui
mừng được dự đại hội nhiệm kì 2015-2017 của Chi booj truong THCS quang Laam. Tôi xin
có ý kiến phát biểu tham luận trước đại hội như sau:
Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết của chi bộ nhiệm kì 2013-2015 và phương hướng
hoạt động của chi bộ nhiệm kì 2015-2017 do đồng chí bí thư chi bộ vừa trình bày trước Đại
hội. Dặc biệt là những đánh giá về thành tựu, nguyên nhân đạt được cũng như những hạn
chế tồn tại của chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo trường đã đề ra phong trào thi đua dạy
tốt, học tốt, thực hiện tốt các mục tiêu, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối
với ngành Giáo dục và Đào tạo, giúp cho thầy cô giáo và học sinh có thêm sức sống mới,
vượt qua khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt, chất lượng Giáo dục ngày càng được nâng lên
.Trong đó có nội dung nói về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
tương đối cụ thể và khả quan.Trong không khí long trọng này tôi rất vinh dự được
phát biểu ý kiến tham luận : “ Chi bộ Trường THCS Quảng Lâm tích cực thực hiện
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
theo Chỉ thị của Bộ Chính trị đã tác động tích cực và mạnh mẽ vào đời sống
toàn Đảng, toàn quân & nhân dân cả nước trong những năm qua. Mục đích của
cuộc vận động là: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những
nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong
toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn
viên, thanh niên, học sinh…, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm,
chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống và các tệ nạn xã hội ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X
của Đảng”. Mục đích cao hơn, lâu dài, rộng lớn hơn của cuộc vận động là xây
dựng một nền ...
ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG LÂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT
THCS QUẢNG LÂM Quảng Lâm , ngày 2 tháng 4 năm 2015
***
BÁO CÁO THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT- THCS QUẢNG LÂM
NHIỆM KỲ 2015 - 2017
Chi bộ Trường PTDTBT- THCS Quảng Lâm tích cực thực hiện cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Kính thưa : Đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu va Đại hội
Được s cho phép của Đại hội, tôi một Đảng viên trong chi bộ hôm nay tôi rất vui
mừng được dự đại hội nhiệm kì 2015-2017 của Chi booj truong THCS quang Laam. Tôi xin
có ý kiến phát biểu tham luận trước đại hội như sau:
Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết của chi bộ nhiệm kì 2013-2015 và phương hướng
hoạt động của chi bộ nhiệm kì 2015-2017 do đồng chí bí thư chi bộ vừa trình bày trước Đại
hội. Dặc biệt là những đánh giá về thành tựu, nguyên nhân đạt được cũng như những hạn
chế tồn tại của chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo trường đã đề ra phong trào thi đua dạy
tốt, học tốt, thực hiện tốt các mục tiêu, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối
với ngành Giáo dục và Đào tạo, giúp cho thầy cô giáo và học sinh có thêm sức sống mới,
vượt qua khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt, chất lượng Giáo dục ngày càng được nâng lên
.Trong đó có nội dung nói về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
tương đối cụ thể và khả quan.Trong không khí long trọng này tôi rất vinh dự được
phát biểu ý kiến tham luận : Chi bộ Trường THCS Quảng Lâm tích cực thực hiện
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
theo Chỉ thị của Bộ Chính trị đã tác động tích cực và mạnh mẽ vào đời sống
toàn Đảng, toàn quân & nhân dân cả nước trong những năm qua. Mục đích của
cuộc vận động là: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những
nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong
toàn xã hội, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn
viên, thanh niên, học sinh…, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm,
chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT- THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 - 2017 - Trang 2
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT- THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 - 2017 - Người đăng: hungdb1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG PTDTBT- THCS QUẢNG LÂM NHIỆM KỲ 2015 - 2017 9 10 284