Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tham luận về việc thực hiện thông tư

Được đăng lên bởi dangthikimthu20-11
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO KBANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Kbang, ngày 04

tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO THAM LUẬN
(V/V thực hiện Thông tư 30/ 2014 TT- BGD& ĐT)

I. THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Từ ngày 15/10/2014, Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thay
đổi cách đánh giá học sinh bậc tiểu học từ cho điểm sang nhận xét đã chính thức có
hiệu lực. Sau một học kỳ thực hiện Thông tư, cán bộ, giáo viên ở trường đã quán triệt
thực hiện. Qua đó, thống nhất cách vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế ở từng
trường về đánh giá học sinh tiểu học theo nội dung, hình thức mới. Tuy nhiên, bên
cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn.
* Tình hình chung:
1/ Thuận lợi:
Sau một học kỳ thực hiện, đa số các giáo viên đều nhận thấy ưu điểm của việc đánh
giá học sinh theo Thông tư 30 là đối với những em có học lực yếu hơn so với các bạn
trong lớp không phải chịu áp lực, tự ti vì thua sút bạn bè, ngược lại các em được
khích lệ và động viên rất nhiều. Từ đó, giúp các em có hướng phấn đấu, vươn lên
trong học tập. Giáo viên đặc biệt quan tâm động viên, khích lệ, biểu dương kịp thời
đối với từng thành tích của các em. Việc đánh giá theo Thông tư 30 sẽ làm thay đổi
đánh giá từ định lượng cho điểm thay vào đó là giáo viên nhận xét học sinh qua bài
kiểm tra, qua quá trình học tập. Từ đó, nhận xét học sinh theo từng mức độ khác nhau
trên cơ sở đánh giá phát triển năng lực học sinh là chính. Việc làm này đã không tạo
áp lực về điểm số cho học sinh và phụ huynh; làm cho giáo viên phải chú trọng hơn
đến việc quan sát, đánh giá học sinh học tập trên lớp trên cơ sở năng lực theo yêu cầu
của môn học, lớp học cần đạt được."
2/ Khó khăn:
-

-

GV bộ môn vẫn phải viết tay danh sách HS, địa chỉ…mà không nghĩ đến việc
có thể in danh sách để dán vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục thay vào việc
phải ghi tay.
GV bộ môn : Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục… việc ghi hàng trăm, hàng nghìn lời
nhận xét vào 20 cuốn sổ của 19 lớp, giáo viên không thể đảm đương nổi… và
giáo viên bộ môn chúng tôi tiếp xúc với HS một tuần/tiết, mỗi tiết 35- 40 phút,
nếu nhận xét theo thông tư 30 thì trung bình 1 tiết chúng tôi phải kiểm tra và
ghi nhận xét được ít nhất 7 em, mỗi em mất ít nhất 4 phút , 7 em x 4phút là 28
phút vậy thời gian đâu để dạy?
1

- Việc dạy hàng trăm HS , 1 tuần chỉ gặp các em trong 1 tiết day 35- 40 phút nên
rất khó khăn cho việc nhận xét, nhất là việc nhận xét về năng lực...


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Kbang, ngày 04 tháng 03 năm 2015
BÁO CÁO THAM LUẬN
(V/V thực hiện Thông tư 30/ 2014 TT- BGD& ĐT)
I. THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 !"#$%#&%'&#()*+ ,-.&/01234567/8!!5,958:83;/,*1"
<=3/4/*<4* 34*>/?3*@A/,3BC*>/,/*5<3BD?1 *AEF,<G/*H*,*I//J
*3;CKL/MN1CD2,*>/OP,*L/*3;*+ ,-)/4@2) 34583QR,S-T <GUC4,S3;,
,*L/*3;MVC1<J),*W *X,/4/*8A67 Y*Z*[Y8\3<3:CO3;,*L/,]R,
,S-T 8:<4* 34*>/?3*,3BC*>/,*^5236C )*_*,*I/D\3MC"*3Q)@Q
/9**` ,*CAK[3)UC4,S_*,*L/*3;/a  bYO*+ H,O*JO*cM
* Tình hình chung:
1/ Thuận lợi:
N1CD2,*>/OP,*L/*3;)<1?W/4/ 34583Q<:C*A,*X"-C<3BD/0183;/<4*
34*>/?3*,*^5*+ ,-.&K!<W38\3*` ^D/J*>/KL/"]C*d?58\3/4/@9
,S5 K\YO*+ Y*e3/*fC4YKL/),L,38_,*C1?g,@9@h) -[/K93/4/^D<-[/
O*H/*K;8!<2 83QSX,*3:CM<J) 3gY/4/^D/J*-\ Y*X<XC)8-dKQ
,S5 *>/,AYM34583Q<b/@3;,UC1,iD<2 83Q)O*H/*K;)@3BC6-d OfY,*T3
<W38\3, ,*!*,H/*/01/4/^DM3;/<4* 34,*^5*+ ,-.&?jK!D,*1"<=3
<4* 34,<f*K-[ /*5<3BD,*1"8!5<JK! 34583Q*AEF,*>/?3*UC1@!3
O3BD,S1)UC1UC4,S_**>/,AYM<J)*AEF,*>/?3*,*^5, DI/<2O*4/*1C
,SQ/d?R<4* 34Y*4,,S3Bc KL/*>/?3*K!/*H*M3;/K!D!"<GO*+ ,95
4YKL/8:<3BD?W/*5*>/?3*8!Y*7*C"*kK!D/*5 34583QY*e3/*g,S> *d
<]83;/UC1?4,)<4* 34*>/?3**>/,AY,SQK\Y,SQ/d?Rc KL/,*^5"QC/lC
/01D+*>/)K\Y*>//l<9,<-[/Mm
2/ Khó khăn:
n @2D+8oY*e383],,1"61*?4/*N)<f1/*pqD!O*+  *r<]83;/
/J,*B361*?4/*<B648!5?=,*^56s3/*X,K-[  34567/,*1"8!583;/
Y*e3 *3,1"M
n @2D+: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…83;/ *3*! ,ScD)*!  *_KT3
*AEF,8!5'&/CW?=/01#tK\Y) 34583Qkhông thể đảm đương nổi8!
34583Q@2D+/*g ,+3 ,3]YEg/8\3ND2,,Cl%,3],)Du3,3],.$n(&Y*g,)
]C*AEF,,*^5,*+ ,-.&,*_,SC @_*#,3],/*g ,+3Y*e3O3BD,S18!
*3*AEF,<-[/H,*X,v^D)Du3^DDX,H,*X,(Y*g,)v^DE(Y*g,K!'w
Y*g,8A",*T3 31<iC<B69"x
#
Báo cáo tham luận về việc thực hiện thông tư - Trang 2
Báo cáo tham luận về việc thực hiện thông tư - Người đăng: dangthikimthu20-11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo tham luận về việc thực hiện thông tư 9 10 260