Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng

Được đăng lên bởi thinhanhhp2010
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
phßng GD & §T tiªn l÷
Trêng THCS Ng« QuyÒn
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc
-------------***-------------
Ng« QuyÒn, ngµy 25 th¸ng 5 N¨m 2014
B¶n b¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n
§Ò nghÞ khen thëng ®ét xuÊt cÊp Së
N¨m häc 2013- 2014
1.Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh Giới tính: Nữ
2.Năm sinh: 14/07/1980
3.Quê quán: Dị Chế - Tiên Lữ - Hưng Yên
4.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học
5.Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên - Trường THCS Ngô Quyền
I. VÒ nhËn thøc
Lµ mét gi¸o viªn, §¶ng viªn trÎ t«i lu«n tù ý thøc kh«ng ngõng phÊn ®Êu v¬n lªn,
do ®ã, trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i lu«n khiªm tèn häc hái kinh nghiÖm cña b¹n bÌ, ®ång
nghiÖp nh»m n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, n¨ng lùc chuyªn m«n vµ kh¶ n¨ng c«ng t¸c,
thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng ba kh«ng víi n¨m néi dung vµ phong trµo x©y dùng tr-
êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc, ®Æc biÖt lµ phong trµo häc tËp vµ lµm theo tÊm g-
¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh do ngµnh gi¸o dôc ph¸t ®éng.
Bªn c¹nh ®ã, t«i còng lu«n chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr¬ng, ®êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch
ph¸p luËt cña nhµ níc, néi quy, quy chÕ cña ngµnh vµ ®¬n vÞ ®Ò ra, hoµn thµnh xuÊt s¾c
mäi nhiÖm vô ®îc giao.
II. thµnh tÝch ®¹t ®îc
1. QuyÒn h¹n nhiÖm vô ®îc giao
-N¨m häc 2013- 2014, t«i ®îc BGH giao nhiÖm chñ nhiÖm líp 6A, d¹y m«n Tin häc
9A, 9B, 9C. Båi dêng häc sinh giái m«n tin häc trÎ.
2. Thµnh tÝch ®¹t ®îc cña c¸ nh©n
a .C«ng t¸c chñ nhiÖm
NhiÒu n¨m liÒn t«i ®îc nhµ trêng tin tëng giao nhiÖm lµm c«ng t¸c chñ nhiÖm
líp ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch. N¨m häc 2013-2014 líp 6A do t«i chñ nhiÖm ngay
®Çu n¨m t«i ®·:
+Lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé líp, c¸n bé §éi.
+ y dùng ho¹ch, ho¹t ®éng cho tõng tuÇn, th¸ng nh t×m hiÓu ý nghÜa chñ ®Ò cña
n¨m häc, gi¸o dôc truyÒn thèng, gi¸o dôc ®¹o ®øc nÕp sèng,thi ®ua häc tËp, ®«i b¹n
1
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng - Trang 2
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng - Người đăng: thinhanhhp2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng 9 10 504