Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Được đăng lên bởi doithanhnien
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Phúc Bắc, ngày 07 tháng 5 năm 2014

TRƯỜNG TH CAM PHÚC BẮC 2

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên:
- Sinh ngày, tháng, năm:
- Giáo viên chủ nhiệm lớp:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2012-2013, 2013-2014
1. Thành tích đạt được của cá nhân:
a) Về việc thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
2. Thành tích đạt được của lớp chủ nhiệm
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
TRƯỜNG TH CAM PHÚC BẮC 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cam Phúc Bắc, ngày 07 tháng 5 năm 2014
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên:
- Sinh ngày, tháng, năm:
- Giáo viên chủ nhiệm lớp:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2012-2013, 2013-2014
1. Thành tích đạt được của cá nhân:
a) Về việc thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng đã triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
2. Thành tích đạt được của lớp chủ nhiệm
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
Tổ trưởng xác nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người viết báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tổng số điểm của bài viết là: 80 trong 22 đánh giá
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP - Người đăng: doithanhnien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 9 10 379