Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON CUỐI NĂM HỌC 2012-2013

Được đăng lên bởi Ông Nội Tao Đéo
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON CUỐI NĂM HỌC 2012-2013
Trường Mầm non:
BIỂU SỐ 1 : PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG
STT

Thông tin chung

Tổng số

1

Tổng số xã, phường, thị trấn

1

2

Số xã, phường, thị trấn có trường MN

1

3

Số xã, phường, thị trấn đạt mục tiêu PCGDMNTNT

1

TT
I

Nội dung

Tổng số trường:(Tính đến trường có QĐTL)
+ Trường có 4 điểm trường trở lên
1 Tổng số điểm trường mầm non:(trường có QĐ TL)
- Số điểm trường có lớp 5 tuổi
2 Tổng số nhóm trẻ, lớp MG (tất cả các loại hình):
3 Trẻ em: 3.1 trẻ em đến trường có QĐ TL
Trong đó trẻ em đến trường: + Trường công lập
+ Trường tư thục
3.2 T. em đến nhóm, lớp độc lập có GPHĐ
3.3. Trẻ em đến nhóm,lớp chưa có GPHĐ
II Nhà trẻ :
1. T.số nhóm trẻ
Tổng số nhóm trẻ trong trường MN:
a (Tính đến trường, lớp có QĐ thành lập)
Nhóm trẻ học đúng độ tuổi
Nhóm trẻ học ghép
b Nhóm trẻ độc lập có giấy phép hoạt động
Trong đó: - Nhóm học đúng độ tuổi
- Nhóm học ghép
c Nhóm trẻ độc lập chưa được cấp g.phép h.động
Trong đó: - Nhóm học đúng độ tuổi
- Nhóm học ghép
2 Tổng số trẻ điều tra độ tuổi nhà trẻ
Tr.đó - Số trẻ khuyết tật
- Trẻ dân tộc thiểu số
3 Trẻ nhà trẻ ra nhóm, lớp:
- Trẻ khuyết tật hoà nhập
- Trẻ gái
- Trẻ dân tộc thiểu số
Trẻ
học
trong
lớp MN:
a (Tính đến trường, lớptrường,
có QĐ thành lập)
b
Trẻ học trong nhóm trẻ độc lập có GPHĐ
c Trẻ học trong nhóm trẻ độc lập chưa có GPHĐ
III Mẫu giáo:
1. TSố lớp mẫu giáo
Lớp mẫu giáo trong trường MN:
a (Tính đến trường, lớp có QĐ thành lập)

Tổng cộng
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chia ra các loại hình
Công lập
T thục
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0
0
0

0

x
x
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0

0

x

0

0

0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0

Ghi chú

a+b+c

= a+b+c

b

c

2

3

a
b
c

- Số lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi
Học đúng tuổi
Học ghép 2 độ tuổi
Học ghép 3 độ tuổi
- Số lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi
Học đúng tuổi
Học ghép 2 độ tuổi
Học ghép 3 độ tuổi
- Số lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
Học đúng tuổi
Học ghép 2 độ tuổi
Học ghép 3 độ tuổi
Lớp mẫu giáo độc lập có GPHĐ
- Số lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi
Học đúng tuổi
Học ghép 2 độ tuổi
Học ghép 3 độ tuổi
- Số lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi
Học đúng tuổi
Học ghép 2 độ tuổi
Học ghép 3 độ tuổi
- Số lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
Lớp học đúng độ tuổi
Lớp học ghép 2 độ tuổi
Lớp học ghép 3 độ tuổi
Lớp MG độc chưa được cấp GPHĐ
Trong đó: - Lớp MG 5 tuổi
- T số lớp MG ĐL học đúng độ tuổi
- T số lớp MG ĐL học ghép 2 độ tuổi
- T số lớp MG ĐL học ghép 3 độ tuổi
Tổng số điều tra trẻ đ.tuổi MG
- Trẻ khuyết tật tuổi mẫu giáo
- Trẻ dân tộc thiểu số
- Trẻ 5 tuổi
+ Tr...
BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON CUỐI NĂM HỌC 2012-2013
Trường Mầm non:
BIỂU SỐ 1 : PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG
STT Thông tin chung Tổng số
1
Tổng số xã, phường, thị trấn
1
2
Số xã, phường, thị trấn có trường MN
1
3
Số xã, phường, thị trấn đạt mục tiêu PCGDMNTNT
1
TT Nội dung Tổng cộng
Chia ra các loại hình
Ghi chú
Công lập T thục
I 0 x
+ Trường có 4 điểm trường trở lên 0 x
1 Tổng số điểm trường mầm non:(trường có QĐ TL) 0 x
- Số điểm trường có lớp 5 tuổi 0 x
2 Tổng số nhóm trẻ, lớp MG (tất cả các loại hình): 0 x x
3 Trẻ em: 3.1 trẻ em đến trường có QĐ TL 0 x x
Trong đó trẻ em đến trường: + Trường công lập 0 x x
+ Trường tư thục x x
3.2 T. em đến nhóm, lớp độc lập có GPHĐ 0 x x
3.3. Trẻ em đến nhóm,lớp chưa có GPHĐ 0 x x
II Nhà trẻ : 1. T.số nhóm trẻ 0 x x a+b+c
a 0 0 x
Nhóm trẻ học đúng độ tuổi 0 x
Nhóm trẻ học ghép 0 x
b Nm trẻ độc lập có giấy phép hoạt động x x
Trong đó: - Nhóm học đúng độ tuổi x x
- Nhóm học ghép x x
c Nhóm trẻ độc lập chưa được cấp g.phép h.động 0 x x
Trong đó: - Nhóm học đúng độ tuổi x x
- Nhóm học ghép x x
2 Tổng số trẻ điều tra độ tuổi nhà trẻ x x
Tr.đó - Số trẻ khuyết tật x x
- Trẻ dân tộc thiểu số x x
3 Trẻ nhà trẻ ra nhóm, lớp: 0 x x
- Trẻ khuyết tật hoà nhập x x
- Trẻ gái x x
- Trẻ dân tộc thiểu số x x
a 0 x
b Trẻ học trong nhóm trẻ độc lập có GPHĐ x x
c Trẻ học trong nhóm trẻ độc lập chưa có GPHĐ x x
III Mẫu giáo: 1. TSố lớp mẫu giáo 0 0 x = a+b+c
a 0 0 x
Tổng số trường:(Tính đến trường có QĐTL)
Tổng số nhóm trẻ trong trường MN:
(Tính đến trường, lớp có QĐ thành lập)
- Trẻ học trong trường, lớp MN:
(Tính đến trường, lớp có QĐ thành lập)
Lớp mẫu giáo trong trường MN:
(Tính đến trường, lớp có QĐ thành lập)
BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON CUỐI NĂM HỌC 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON CUỐI NĂM HỌC 2012-2013 - Người đăng: Ông Nội Tao Đéo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
BÁO CÁO THỐNG KÊ GIÁO DỤC MẦM NON CUỐI NĂM HỌC 2012-2013 9 10 809