Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thống kê trung học phổ thông

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIAU Mk: C3G

2f flap?

BAO CAO THONG KE TRUNG HOC PH6 THONG
DON VI BAO CAO :
LOAI HINH :
GIGA NAM HOC : 08-09

---- - --------- - ---- - ---- - ----------- - - - - - -- - ------ - -- - - ---------TONG_SO I LOP 10 I LOP 11 I IDP 12
vsammm^_ s^=se ------- - ----------A
2
ss-------77`7I

---------- _ -------

1
1.
Tru'bng
I
I
12.L6p+:
I
I
1
I
I-Tin
hpc
I
I
1

I
I

I
I

ITrongl-Nga
van
I
I
1
I
1I
Itdng I-Anh
van
I
I
I
I
I
Is6
I-Phap
van
I
I
I
I-Trung
van
I
I
I.
13.Hpc sink
I-Chia ra:+D6 th4
I
I
I
+Ddnq
b&ng
I
ITrongl +NUi thdp,vung sau I
I +NUi cao,h&i dio

I I-Nir
Itdng
I

I-Doan

I-Dan
vian

I I-Hgc nghd
136 I-Tin hpc
I I-Nga van
1
I-Anh

tOc

I

TNCSHCM

I

I
I
van

I-Phap
van
+ I-Trung van

,_I

I

I
1

I Tdng s6 hpc Binh chia then dQ tudi I

I+DU6i
15
tudi
IChial+15 tudi
1+16
tudi
I
I ra 1+17 tudi
1+18 tudi trb 16n I

I

1

----------sa-m------- a-_----»s---------sear-----I TONG SO I NU ITSDANTOCINO DANTOCI
A

I
1
I
2
I
3
I
4
--- ^'=¢= ------------- °^-- Iev^^^me ^^--^^-14.CanbQQuern 1', GV,Nhan vien
_
Ia.Giao viOn trVc tiLp 4y + HD I I

1 I I-Chia ra :+ Tr6n chu6n I I
I I +Dat chudn I - 1
I +Chua dat chu>I.n 1 I
I
I-Van
I
I
Trongl
I-S&
I
1
I
IS6
I-Dla
I
I
I
I
I-ToAn
I
IChial Itrongl - L9
I
I
I I I-Tin hpc I
I
Ibian
I-Hoer
I
1
Itdng
I
I-Sinh
I
I
I lch6 I-Chinh trj
I
I
I
I-KTCN
I
I
I Iday I-KTNN I
I
I-ThL
dvc
I
I
I I I-Gido dyc cling
I
I
I-Nga
van
I
1
Is6 I I-Anh van I I
I
I
I-Phap
van
I
I
Ira I I I-Trung van 1
I I-Chc m6n con 1di
I
Ib.Hieu
trubng
I
I
Ic.Ph6 hiQu trubng
i
I
Id.GiAo vign phg trach Doan,DOi
Id.Can bQ thu vian I I

Ie.CAn bQ thi nghi o m

I

I

I

clan

I
I

I

I

I

1

1

I If.CAn b¢ ky thudt nghiCp u
I Ii.NhAn vi s n phpc vp

I TONG_SO I LAN_NOI I

A
I
1
------------- - -------

2

I

15.CO
sb
vat
chat
I
I
a.S6 phbng hgc,thu vi@n,phdng tap TDTT I I- I
Trong d6:-Ph6ng hqc vAn hoA I I I
-Phdng
bG
mbn
I
I
I
I
-Thu
vi@n
I
I
I
I
-Phdng
thi
nghi$m
I
I
I
I
-Phbng
tap
TDTT
I
I
I
-xuZng
trubng
I
I
I
I b.T.s6 dion tich khu6n viAn nhA txudng I I
I c.T6ng s6 di ® n tich
:
I
I
I
-T6ng s6 then tich phdng hqc vAn hoA I I
-T6ng s6 ditn tich phdng hqc bO m6n I I
-T6ng s6 di4n tich phdng thu vion I I I
-T6ng s6 di ® n tich phdng thi nghiCm I I I
I -T6ng s6 di O n tich ph6ng t$p TDTT I I I
I -T6ng s6 di4n tich xu&ng trudng I I I
I d.Ch6 ng6i
I
I
I

Ngubi

15p

bidu

Thu

NgAy thing nAm
truAng Can vt

...
BIAU Mk: C3G
DON VI BAO CAO :
LOAI HINH :
BAO CAO THONG KE TRUNG HOC PH6 THONG
GIGA NAM HOC : 08-09
---- - --------- - ---- - ---- - ----------- - - - - - -- - ------ - -- - - ----------
TONG_SO I LOP 10 I LOP 11 I IDP 12
vsammm^_ s^=se ------- - -----------
2
ss-------77`7-
A
I
---------- _ -------
1 1. Tru'bng I I I I
12.L6p+: I I 1 I I
I I-Tin hpc I I 1
I
ITrongl-Nga van I I 1 I 1
Itdng
I-Anh van I I I I I
Is6 I-Phap van I I I
I-Trung van I I
13.Hpc sink
I.
I-Chia ra:+D6
th4
I
I I +Ddnq b&ng I
ITrongl +NUi thdp,vung sau I
I +NUi cao,h&i dio
I I-Nir
Itdng I-Dan tOc I
I I-Doan vian TNCSHCM I
I I-Hgc nghd
I ,_I
136 I-Tin hpc
I
I I-Nga van
1 I-Anh van I
I-Phap van I
+ I-Trung van 1
I Tdng s6 hpc Binh chia then dQ tudi I
I+DU6i 15 tudi I 1
IChial+15 tudi
1+16 tudi I
I ra 1+17 tudi
1+18 tudi trb 16n I
----------sa-m------- a-_----»s---------sear------
I TONG SO I NU ITSDANTOCINO DANTOCI
A I 1 I 2 I 3 I 4
°^-- Iev^^^me ^^--^^--
14.CanbQQuern 1', GV,Nhan vien
--- ^'=¢= -------------
_
Ia.Giao viOn trVc tiLp 4y + HD I I
1 I I-Chia ra
:+
Tr6n chu6n I I
I I +Dat chudn I - 1
I +Chua dat chu>
I.n 1 I
I I-Van I I
Trongl I-S& I 1
I IS6 I-Dla I I
I I I-ToAn I
IChial Itrongl
-
L9 I I
I I I-Tin hpc I
I Ibian I-Hoer I 1
Itdng I I-Sinh I I
I lch6 I-Chinh
trj I I
I I-KTCN I I
I Iday I-KTNN I
I I-ThL dvc I I
I I I-Gido dyc cling clan I 1 1
I I I-Nga van I 1
Is6 I I-Anh van I I
I I I-Phap van I I
Ira I I I-Trung van 1
I I-Chc m6n con
1di I I
Ib.Hieu trubng I I
Ic.Ph6 hiQu
trubng i I
Id.GiAo vign phg trach Doan,DOi I I I
Id.Can bQ thu vian I I
Ie.CAn bQ thi
nghi
o
m I I I
2f flap?
Báo cáo thống kê trung học phổ thông - Trang 2
Báo cáo thống kê trung học phổ thông - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo thống kê trung học phổ thông 9 10 758