Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
BÁO CÁO THỰC TRẠNG
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học)

TỈNH/ THÀNH PHỐ - 2007

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Số:

/……………..

…….….., ngày

tháng

năm 2007

V/v Báo cáo thực trạng chất lượng giáo
dục đại học

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện công văn số

/BGD§T-KT&K§ ngày

tháng

năm 2007 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục
đại học, Học viện/ Trường đại học ……. đã hoàn thành bản báo cáo với đầy đủ thông tin cho
từng hàng mục được yêu cầu theo mẫu báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ban giám đốc / giám hiệu đảm bảo các thông tin trong báo cáo là chính xác, phản ánh
đúng thực trạng của nhà trường.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với ông / bà …………………., số điện thoại:
………………..Email:………………..
Trân trọng./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỜNG
(ký tên, đóng dấu)

- Như trên;
- Lưu: …………..

2

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

BÁO CÁO THỰC TRẠNG
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Thời điểm báo cáo: tính đến ngày

31/ 5 /2007

I. Thông tin chung của nhà trường
1. Tên trường (theo quyết định thành lập):
Tiếng Việt: ........................................................................................................
Tiếng Anh: ........................................................................................................
2. Tên viết tắt của trường:
Tiếng Việt: ........................................................................................................
Tiếng Anh: ........................................................................................................
3. Tên trước đây (nếu có): ....................................................................................
4. Cơ quan/Bộ chủ quản:.......................................................................................
5. Địa chỉ trường: .................................................................................................
.......................................................................................................................
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại ................................ Số fax ...............................
E-mail.............................................. Website....................................................
7. Năm thành lập trường (theo quyết định thành
lập): ...............
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
BÁO CÁO THỰC TRẠNG
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục đại học)
TỈNH/ THÀNH PHỐ - 2007
Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học 9 10 446