Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tình hình công tác họat động

Được đăng lên bởi manhkhiemnamtam
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI CCB HUYỆN SÌN HỒ
HỘI CCB XÃ NẬM TĂM
***
Số: / BC - CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nậm Tăm, ngày 16 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO
Tình hình Công tác hoạt động tháng 04 của hội CCB xã nậm tăm
và phương hướng công tác hội trong thời gian tới.
I. Tình hình chung:
1. hội viên CCB toàn xã có 12 chi hội với 141 và chừ 2 hội viên ra khỏi hội
trước được kết nạp bên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ lực lượng công an sang, hiện
tại còn 139 hội viên, mới kết nạp thêm 5 hội viên mới, nâng số hội viên lên 144 hội
viên, các hội viên luân chung thành, đoàn kết , gương mẫu, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của đảng,đường lối chính sách pháp luật của nhà nước,có tư tưởng lập trường kiên
định vững vàng và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ “ thực hiện tốt
pháp lệnh và điều đệ của hội CCB việt nam.
II. Công tác xây dựng hội .
1. công tác chính trị tư tưởng
Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, huyện, và nhiệm vụ
chính trị của địa phương. tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và
Tiến tới đại hội Đảng bộ xã nậm tăm lần thứ XVII , Hội cơ sở đã phát động phong
trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày đại Hội Đảng bộ xã , trong từng giai đoạn
gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ sở Hội, phát động phong trào ở từng chi hội cụ thể là:
Thi đua xây dựng chi hội TSVM, phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”,
xây dựng phong trào xóa đói giảm nghèo, và thi đua xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành Hội CCB xã, quy chế làm việc của
BCH hội CCB xã, và kế hoạch, chương trình công tác Hội năm 2015 của Ban thường
vụ Hội CCB xã triển khai công tác hội như sau.
- cơ sở hội đã tổ chức triển khai kế hoạch làm tốt công tác,đến các chi hội thực
hiện đề cương tuyên truyền 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước 1975 –
2015 đến các chi hội và hội viên đã giúp cho hội viên sâu sắc hơn về truyền thống
cách mạng, truyền thống của quân đội nhân dân về ý nghĩa lịch sử của đất nước.
- Các chi hội vẫn duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên, có nội dung thiết
thực trong quá trình tổ chức xây dựng chi hội TSVM luân lấy phương châm: “ xây
dựng cơ sở hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chi hội là khâu then chốt, xây dựng

đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ hội viên ý nghĩa quyết định một số chi hội đã đổi mới
nội dung hình thức sinh hoạt và hoạt động có hiệu quả.
- Các chi hội vẫn duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên, có nội dung thiết
thực trong quá trình tổ chức xây dựng chi hội TSVM luân lấy phương châm:...
HỘI CCB HUYỆN SÌN HỒ
HỘI CCB XÃ NẬM TĂM
***
Số: / BC - CCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nậm Tăm, ngày 16 tháng 04 năm 2015
BÁO CÁO
Tình hình Công tác hoạt động tháng 04 của hội CCB xã nậm tăm
và phương hướng công tác hội trong thời gian tới.
I. Tình hình chung:
1. hội viên CCB toàn 12 chi hội với 141 chừ 2 hội viên ra khỏi hội
trước được kết nạp bên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ lực lượng công an sang, hiện
tại còn 139 hội viên, mới kết nạp thêm 5 hội viên mới, nâng số hội viên lên 144 hội
viên, các hội viên luân chung thành, đoàn kết , gương mẫu, tin tưởng vào sự lãnh đạo
của đảng,đường lối chính sách pháp luật của nhà nước,có tưởng lập trường kiên
định vững vàng phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ thực hiện tốt
pháp lệnh và điều đệ của hội CCB việt nam.
II. Công tác xây dựng hội .
1. công tác chính trị tư tưởng
Tuyên truyền các ngày kniệm lớn của đất nước, của tỉnh, huyện,nhiệm v
chính trị của địa phương. tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và
Tiến tới đại hội Đảng bộ nậm tăm lần thứ XVII , Hội sở đã phát động phong
trào thi đua lập thành tích chào mng ngày đại Hội Đảng bộ xã , trong từng giai đoạn
gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ sở Hội, phát động phong trào từng chi hội cụ thể là:
Thi đua xây dựng chi hội TSVM, phong trào thi đua Cựu chiến binh ơng mẫu”,
xây dựng phong trào xóa đói giảm nghèo, và thi đua xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện Nghị quyết của ban chấp hành Hội CCB xã, quy chế làm việc của
BCH hội CCB xã,kế hoạch, chương trình công tác Hội năm 2015 của Ban thường
vụ Hội CCB xã triển khai công tác hội như sau.
- cơ sở hội đã tổ chức triển khai kế hoạch làm tốt công tác,đến các chi hội thực
hiện đề cương tuyên truyền 40 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước 1975
2015 đến các chi hội và hội viên đã giúp cho hội viên sâu sắc hơn về truyền thống
cách mạng, truyền thống của quân đội nhân dân về ý nghĩa lịch sử của đất nước.
- Các chi hội vẫn duy trì chế độ sinh hoạt thường xuyên, có nội dung thiết
thực trong quá trình tổ chức xây dựng chi hội TSVM luân lấy phương châm: xây
dựng s hội nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chi hội là khâu then chốt, xây dựng
Báo cáo tình hình công tác họat động - Trang 2
Báo cáo tình hình công tác họat động - Người đăng: manhkhiemnamtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo tình hình công tác họat động 9 10 191