Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 05A-HSB
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP
TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:
……………………
-------Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

/

. . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….

V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ
(BNN) đối với
ông/bà . . . . . . . . .
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....................... ...............................
1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp
(TNLĐ/BNN):
………………………………………………………………………………….
Số điện thoại (nếu có): ........................................................................................
2- Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:
- Họ tên ....................................................

Số sổ BHXH: .......................................

Số CMND ................................... do ............................................................... cấp
ngày ......... tháng ....... năm ............
- Nghề nghiệp: ...................................Đơn vị (hoặc nơi làm việc ....................................
- Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: ………….............................................
- Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): ......................................................................
............................................................................................................................................
- Bị TNLĐ/BNN lần thứ ……. (2)
3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên
nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao
động ...): ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét,
giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà .....................................................
(3) .......... ./.

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)

- …………….
- ……………..
Ghi chú:
- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường,
thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;
- (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị
TNLĐ/BNN;
- (3) Trường...
Mẫu số 05A-HSB


TÊN ĐƠN VỊ:
……………………
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 !"#
$%&'(
)*+,---------
. . . . . . . , ngày .... tháng …. năm .….
Kính gửi:%./0123/4------------------------------------------------------
567*8'9: /; <:*8'<*9*=>*?@+9:*A*=:.'4*+B*/*/C*/B"
$#%&
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD-
'B*/.A$* E&----------------------------------------------------------------------------------------
F6/)**C*?@+9#%
6GH7*----------------------------------------------------IJ%GKG---------------------------------------
LM-----------------------------------N.--------------------------------------------------------------- !"
*,---------/O*-------*P1------------
6/C*/B"-----------------------------------#<*9$/.Q *<=,1B ------------------------------------
6/B1R'? "/S* )*T/+9#%DDDD---------------------------------------------
6#9: /;*< ?UT/+9#%$5&----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6%9#%=V*/WDD-$F&
X6E1YOZ*/+9#% [:*?@=:.'4*$'9:'018/@:*8*7*
*/S*2:#%8OZ*/'C9/?<*\+B*/\8O1'9*/T/*P*=:.
'4*---&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:'<*9'3=\"'V'[/]I</^.'9*/8'C*/9 <:*%./0123/42^12_8
 /'4#%'()*+,-----------------------------------------------------
$X&------------
Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(ký, đóng dấu)
Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Trang 2
Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 9 10 704