Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết công tác giáo dục dân tộc

Được đăng lên bởi n-north122004
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 4963 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHÒNG GD&ĐT CAO PHONG
TRƯỜNG THCS BẮC PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BC-THCS

Bắc Phong, ngày 04 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2013-2014
đối với Giáo dục dân tộc
Thực hiện Công văn số 2738/SGD&ĐT-VP, ngày 30/12/2013 của Sở GD&
ĐT tỉnh Hoà Bình về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 20132014 đối với Giáo dục dân tộc;
Thực hiện Hướng dẫn số 02/PGD&ĐT ngày 03/01/2014 của Phòng GD&
ĐT huyện Cao Phong về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 20132014 đối với Giáo dục dân tộc;
Trường THCS Bắc Phong báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc học
kỳ I, năm học 2013 - 2014 của nhà trường như sau:
Phần I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô phát triển

Khối lớp

Số
lớp

Học sinh
Tổng
số

Nữ

Học sinh dân tộc

Nữ dân Khuyết
Tổng số
tộc
tật

Nữ

Khuyết
tật

6

2

63

26

19

0

47

19

0

7

2

57

24

17

0

40

17

0

8

2

64

27

18

1

40

18

1

9

2

62

36

24

0

43

24

0

Cộng

8

246

113

78

1

170

78

1

- Bổ túc THCS: Tổng số lớp: 0 ;
- So với năm học 2012-2013: Số lớp giảm: 2 lớp; số HS tăng: 3 HS, tỷ lệ
1,2% ; số HS dân tộc tăng: 8 HS, tỷ lệ 4.7%;
- So với đầu năm học 2013-2014: Số lớp tăng (giảm): 0 lớp; số HS giảm: 3
HS, tỷ lệ 1,2% ; số HS dân tộc giảm: 3 HS, tỷ lệ 1,8%;
2. Quy mô đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Cán bộ quản lý giáo dục: 02 (Nữ: 0; dân tộc: 0; nữ DT: 0)

- Giáo viên: 23; trong đó BC: 23; HĐ: 0; Nữ: 16 ; dân tộc: 9; nữ DT: 7
- Nhân viên: 03; trong đó BC: 01; HĐ: 02; Nữ: 02; dân tộc: 02; nữ DT: 01;
- Đảng viên: 15; trong đó BC: 15; HĐ: 0; Nữ: 10; dân tộc: 6; nữ DT: 5
- So với năm học 2012-2013:
+ Số CBQL tăng (giảm): 0; tỷ lệ 0% ; số CBQL là người dân tộc tăng
(giảm): 0, tỷ lệ 0% ;
+ Số GV giảm: 02; tỷ lệ 8,7% ; số GV là người dân tộc tăng (giảm): 0, tỷ lệ
0% ;
+ Số NV tăng (giảm): 01; tỷ lệ 25% ; số NV là người dân tộc tăng (giảm): 0,
tỷ lệ 0% ;
- So với đầu năm học 2013-2014:
+ Số CBQL tăng (giảm): 0; tỷ lệ 0% ; số CBQL là người dân tộc tăng
(giảm): 0, tỷ lệ 0% ;
+ Số GV tăng (giảm): 0; tỷ lệ 0% ; số GV là người dân tộc tăng (giảm): 0, tỷ
lệ 0% ;
+ Số NV tăng (giảm): 0; tỷ lệ 0% ; số NV là người dân tộc tăng (giảm): 0, tỷ
lệ 0% ;
Phần II
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013-2014 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC DÂN TỘC
I. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” gắn với việc thiết thực kỉ niệm 45 nam ngày Bác Hồ gửi bức
thư...
PHÒNG GD&ĐT CAO PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẮC PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/BC-THCS Bắc Phong, ngày 04 tháng 01 năm 2014
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2013-2014
đối với Giáo dục dân tộc
Thực hiện Công văn số 2738/SGD&ĐT-VP, ngày 30/12/2013 của Sở GD&
ĐT tỉnh Hoà Bình về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2013-
2014 đối với Giáo dục dân tộc;
Thực hiện Hướng dẫn số 02/PGD&ĐT ngày 03/01/2014 của Phòng GD&
ĐT huyện Cao Phong về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2013-
2014 đối với Giáo dục dân tộc;
Trường THCS Bắc Phong báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc học
kỳ I, năm học 2013 - 2014 của nhà trường như sau:
Phần I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô phát triển
Khối lớp
Số
lớp
Học sinh Học sinh dân tộc
Tổng
số
Nữ
Nữ dân
tộc
Khuyết
tật
Tổng số Nữ
Khuyết
tật
6 2 63 26 19 0 47 19 0
7 2 57 24 17 0 40 17 0
8 2 64 27 18 1 40 18 1
9 2 62 36 24 0 43 24 0
Cộng 8 246 113 78 1 170 78 1
- Bổ túc THCS: Tổng số lớp: 0 ;
- So với năm học 2012-2013: Số lớp giảm: 2 lớp; số HS tăng: 3 HS, tỷ lệ
1,2% ; số HS dân tộc tăng: 8 HS, tỷ lệ 4.7%;
- So với đầu năm học 2013-2014: Số lớp tăng (giảm): 0 lớp; số HS giảm: 3
HS, tỷ lệ 1,2% ; số HS dân tộc giảm: 3 HS, tỷ lệ 1,8%;
2. Quy mô đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Cán bộ quản lý giáo dục: 02 (Nữ: 0; dân tộc: 0; nữ DT: 0)
Báo cáo tổng kết công tác giáo dục dân tộc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tổng kết công tác giáo dục dân tộc - Người đăng: n-north122004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Báo cáo tổng kết công tác giáo dục dân tộc 9 10 139