Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tổng kết công tác

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 97 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./BC

--------***------…….., ngày …. tháng …. năm ……

BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm ….
Và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm ….
Mở đầu:
Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
Nội dung:
I- Tổng kết công tác năm …
-

Nêu các kết quả đã làm được.

-

Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.

-

Những bài học kinh nghiệm.

II- Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm …
-

Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.

-

Các biện pháp tổ chức thực hiện.

-

Các đề nghị lên cấp trên.

III- Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành
kế hoạch cấp trên giao…
Nơi nhận:
-

…….

-

Lưu văn thư

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

...
TÊN QUAN CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……….. Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số: ……./BC --------***-------
…….., ngày …. tháng …. năm ……
BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm ….
phương hướng, nhiệm vụ công tác năm ….
Mở đầu:
Đặc điểm của quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
Nội dung:
I- Tổng kết công tác năm
- Nêu các kết quả đã làm được.
- Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.
- Những bài học kinh nghiệm.
II- Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm
- Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.
- Các biện pháp tổ chức thực hiện.
- Các đề nghị lên cấp trên.
III- Kết luận: Nêu những kết qu công tác chủ yếu trong m, tự nhận xét đánh giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành
kế hoạch cấp trên giao…
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG QUAN
- …….
- Lưu văn thư
(Ký tên, đóng dấu)
Báo cáo tổng kết công tác - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo tổng kết công tác 9 10 871