Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1.8

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày . . . tháng . . . năm 200…

BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2000…
1. Thông tin chung :
1.1. Tên đề tài – Mã số :.......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2. Chủ nhiệm đề tài :.........................................................................................................................
1.3. Cơ quan chủ trì :............................................................................................................................
1.4. Nội dung đăng ký của đề tài :.......................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5. Nội dung triển khai năm 200… theo hợp đồng :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................
Mẫu 1.8
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH ……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày . . . tháng . . . năm 200…
BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2000…
1. Thông tin chung :
1.1. Tên đề tài – Mã số :.......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2. Chủ nhiệm đề tài :.........................................................................................................................
1.3. Cơ quan chủ trì :............................................................................................................................
1.4. Nội dung đăng ký của đề tài :.......................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5. Nội dung triển khai năm 200… theo hợp đồng :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.6. Thời gian nghiên cứu : Từ tháng …… năm 200… đến tháng …… năm 200…
1.7. Kinh phí được duyệt trong năm :………………………Đã nhận :………………….……...
2. Nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã có : ................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng, nguyên nhân) :......................................................
................................................................................................................................................................
4. Kinh phí đã chi cho các nội dung, đã quyết toán :......................................................................
................................................................................................................................................................
5. Đề nghị :...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Xác nhận của cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi họ tên)
Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ 9 10 189