Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo TVGS

Được đăng lên bởi phangiahung-qb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÂNG TY ………………….
TP. HOÀ CHÍ MINH
BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN ………
…………………………………………

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
________________________________________

TP.HCM, ngaøy

Soá: ………… /BC-BQL

thaùng

naêm 2008.

BAÙO CAÙO CUÛA TOÅ CHÖÙC TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT THI COÂNG
XAÂY LAÉP VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
V/V : NGHIEÄM THU HOAØN THAØNH COÂNG TRÌNH ÑEÅ ÑÖA VAØO SÖÛ DUÏNG

Töø ngaøy 28 thaùng 7 naêm 2008 ñeán ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2008
Kính göûi : …………………..{Chuû ñaàu tö}
1. Coâng trình : …………...
2. Goùi thaàu soá ………………..
3. Giai ñoaïn nghieäm thu : Nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình ñeå ñöa vaøo söû duïng.
4. Ñòa ñieåm xaây döïng: ……… - Thaønh Phoá Hoà Chí Minh .
5. Coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng caùc giai ñoaïn xaây laép, caùc haïng muïc coâng trình vaø
toaøn boä coâng trình : Thöïc hieän ñuùng qui trình quaûn lyù chaát löôïng thi coâng xaây laép theo
qui ñònh taïi Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Chính Phuû vaø Nghò
ñònh soá 49/2008/NÑ-CP ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2008 cuûa Chính Phuû veà söûa ñoåi, boå sung
moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP.
6. Caùc tieâu chuaån söû duïng ñeå nghieäm thu caùc giai ñoaïn xaây laép, caùc haïng muïc
coâng trình vaø toaøn boä coâng trình :TCVN-4447-1987, TCVN-4453-1995, 14TCN-2002,
TCXD 170-1989, TCXDVN 309 –2004, TCVN 5674-1992, TCVN 2682-1987
&14TCN 66-2002 .
7. Nhaän xeùt veà chaát löôïng coâng taùc thi coâng caùc giai ñoaïn xaây laép, caùc haïng muïc
coâng trình vaø toaøn boä coâng trình : Chaát löôïng thi coâng ñaït yeâu caàu thieát keá.
8. Khoái löôïng: Khoái löôïng thi coâng theo bieân baûn xaùc nhaän khoái löôïng.
9. Keát luaän vaø ñeà nghò nghieäm thu: Coâng trình thi coâng ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng,
khoái löôïng. Ñeà nghò chuû ñaàu tö tieán haønh nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình ñeå ñöa
vaøo söû duïng.
ÑÔN VÒ TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
Giaùm saùt tröôûng

* Nôi nhaän :
- Nhö treân
- Löu

GIAÙM ÑOÁC

...
COÂNG TY ………………….
TP. HOÀ CHÍ MINH
BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN ………
…………………………………………
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
________________________________________
Soá: ………… /BC-BQL
TP.HCM, ngaøy thaùng naêm 2008.
BAÙO CAÙO CUÛA TOÅ CHÖÙC TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT THI COÂNG
XAÂY LAÉP VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
V/V : NGHIEÄM THU HOAØN THAØNH COÂNG TRÌNH ÑEÅ ÑÖA VAØO SÖÛ DUÏNG
Töø ngaøy 28 thaùng 7 naêm 2008 ñeán ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2008
Kính göûi : …………………..{Chuû ñaàu tö}
1. Coâng trình : …………...
2. Goùi thaàu soá ………………..
3. Giai ñoaïn nghieäm thu : Nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình ñeå ñöa vaøo söû duïng.
4. Ñòa ñieåm xaây döïng: ……… - Thaønh Phoá Hoà Chí Minh .
5. Coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng caùc giai ñoaïn xaây laép, caùc haïng muïc coâng trình vaø
toaøn boä coâng trình : Thöïc hieän ñuùng qui trình quaûn lyù chaát löôïng thi coâng xaây laép theo
qui ñònh taïi Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 cuûa Chính Phuû vaø Nghò
ñònh soá 49/2008/NÑ-CP ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2008 cuûa Chính Phuû veà söûa ñoåi, boå sung
moät soá ñieàu cuûa Nghò ñònh soá 209/2004/NÑ-CP.
6. Caùc tieâu chuaån söû duïng ñeå nghieäm thu caùc giai ñoaïn xaây laép, caùc haïng muïc
coâng trình vaø toaøn boä coâng trình :TCVN-4447-1987, TCVN-4453-1995, 14TCN-2002,
TCXD 170-1989, TCXDVN 309 –2004, TCVN 5674-1992, TCVN 2682-1987
&14TCN 66-2002 .
7. Nhaän xeùt veà chaát löôïng coâng taùc thi coâng caùc giai ñoaïn xaây laép, caùc haïng muïc
coâng trình vaø toaøn boä coâng trình : Chaát löôïng thi coâng ñaït yeâu caàu thieát keá.
8. Khoái löôïng: Khoái löôïng thi coâng theo bieân baûn xaùc nhaän khoái löôïng.
9. Keát luaän vaø ñeà nghò nghieäm thu: Coâng trình thi coâng ñaït yeâu caàu veà chaát löôïng,
khoái löôïng. Ñeà nghò chuû ñaàu tieán haønh nghieäm thu hoaøn thaønh coâng trình ñeå ñöa
vaøo söû duïng.
ÑÔN VÒ TÖ VAÁN GIAÙM SAÙT
Giaùm saùt tröôûng GIAÙM ÑOÁC
* Nôi nhaän :
- Nhö treân
- Löu
Báo cáo TVGS - Người đăng: phangiahung-qb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Báo cáo TVGS 9 10 784