Ktl-icon-tai-lieu

Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở

Được đăng lên bởi mr-duong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Bản tóm lược
Hợp đồng bảo hiểm số: ……………………
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

: ………………………………………………………………………

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

: ………………………………………………………………………

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : ………………………………………………………………………
THỜI HẠN BẢO HIỂM

: ………………………………………………………………………

ĐỊA ĐIỂM RỦI RO

: ………………………………………………………………………

PHẦN THAM GIA BẢO HIỂM :
Phần I
Đối tượng bảo hiểm
Phạm vi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm
Tỷ lệ phí năm
Phí bảo hiểm năm
Mức miễn thường
Phần II
Đối tượng bảo hiểm
Phạm vi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm
Tỷ lệ phí năm
Phí bảo hiểm năm
Phần III (không tính phí)
Phạm vi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm
Phần IV (không tính phí)
Phạm vi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm

:
:
:
và
:
:
:
:
:
:
:
bởi
:
:
:

Tổn thất vật chất đối với tài sản bên trong
Tài sản bên trong
Bảo hiểm "Mọi rủi ro" bao gồm cháy, nổ, giông bão, trộm cắp
các rủi ro khác ngoại trừ các rủi ro đã bị loại trừ trong đơn bảo
hiểm.
US$ ……………… (theo danh sách đính kèm)
……% + 10% VAT
US$ ………………
0.2% Số tiền bảo hiểm /mỗi vụ tổn thất, giới hạn tối thiểu là
US$100
Thiệt hại vật chất nhà
Tòa Nhà
Bảo hiểm cho các thiệt hại và tổn thất đối với tòa nhà gây ra
các rủi ro được bảo hiểm ngoại trừ các rủi ro bị loại trừ trong
đơn bảo hiểm.
US$ ……………… (theo danh sách đính kèm)
……% + 10% VAT
US$ ………………

:
:

Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản của Người làm công
Bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với vật dụng cá
nhân của Người làm công ở trong nhà của Người được bảo
hiểm
gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm.
:
US$ 250/ mỗi vụ tổn thất.
:
:
:

Phần V (không tính phí)

:

Phạm vi bảo hiểm

:

Giới hạn trách nhiệm

:

Chi phí mở rộng cho việc di dời chỗ ở và tổn thất thuê mướn
Bảo hiểm các chi phí tăng thêm cho việc di dời chỗ ở /tổn thất
thuê mướn mà Người Được Bảo Hiểm phải gánh chịu khi ngôi
nhà bị tổn thất do các rủi ro được bảo hiểm.
10% số tiền bảo hiểm nhà + 10% số tiền bảo hiểm tài sản
Bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm trong trường hợp tử
vong (theo sau rủi ro do hỏa hoạn và trộm cướp)
Bảo hiểm cho các thương tật thân thể dẫn đến việc tử vong của
Người Được Bảo Hiểm trong vòng 3 tháng theo sau rủi ro do
cháy và trộm cướp.
US$ 10.000

Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhá ở _ Bản Tóm Lược

1/3

Mức miễn thường
Phần VI
Phạm vi bảo hiểm
Giới hạn trách nhiệm
Tỷ lệ phí năm
Phí bảo hiểm năm
Mức miễn thường
Phần VII
Phạm vi bảo hiểm

Số người được bảo hiểm

:

0.2% Số tiền bảo hiểm /mỗi vụ tổn thất, giới hạn tối thiểu là
US$100

:

Bảo hiểm trách nhiệm (Bao gồm trách nhiệm chung & trách
nhiệm của Người thuê nhà)
...
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ
Bản tóm lược
Hợp đồng bảo hiểm số: ………………
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM : ………………………………………………………………
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : ………………………………………………………………
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH : ………………………………………………………………
THỜI HẠN BẢO HIỂM : ………………………………………………………………
ĐỊA ĐIỂM RỦI RO : ……………………………………………………………
PHẦN THAM GIA BẢO HIỂM :
Phần I : Tổn thất vật chất đối với tài sản bên trong
Đối tượng bảo hiểm : Tài sản bên trong
Phạm vi bảo hiểm : Bảo hiểm "Mọi rủi ro" bao gồm cháy, nổ, giông o, trộm cắp
các rủi ro khác ngoại trừ các rủi ro đã bị loại trừ trong đơn bảo
hiểm.
Số tiền bảo hiểm : US$……… (theo danh sách đính kèm)
Tỷ lệ phí năm : …% + 10% VAT
Phí bảo hiểm năm : US$………
Mức miễn thường : 0.2% Số tiền bảo hiểm /mỗi vụ tổn thất, giới hạn tối thiểu
US$100
Phần II : Thiệt hại vật chất nhà
Đối tượng bảo hiểm : Tòa Nhà
Phạm vi bảo hiểm : Bảo hiểm cho các thiệt hại tổn thất đối với tòa nhà gây ra
bởi các rủi ro được bảo hiểm ngoại tr các rủi ro bị loại trừ trong
đơn bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm : US$……… (theo danh sách đính kèm)
Tỷ lệ phí năm : …% + 10% VAT
Phí bảo hiểm năm : US$ ……………
Phần III (không tính phí) : Tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản của Người làm công
Phạm vi bảo hiểm : Bảo hiểm cho c tổn thất hoặc thiệt hại đối với vật dụng
nhân của Người làm ng trong nhà của Người được bảo
hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm : US$ 250/ mỗi vụ tổn thất.
Phần IV (không tính phí) : Chi phí mở rộng cho việc di dời chỗ ở và tổn thất thuê mướn
Phạm vi bảo hiểm : Bảo hiểm các chi p tăng thêm cho việc di dời chỗ /tổn thất
thuêớn Người Được Bảo Hiểm phảinh chịu khi ngôi
nhà bị tổn thất doc rủi ro được bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm : 10% số tiền bảo hiểm nhà + 10% stiền bảo hiểm tài sản
Phần V (không tính phí) : Bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm trong trường hợp tử
vong (theo sau rủi ro do hỏa hoạn và trộm cướp)
Phạm vi bảo hiểm : Bảo hiểm cho các thương tật thân thể dẫn đến việc tử vong của
Người Được Bảo Hiểm trong vòng 3 tháng theo sau rủi ro do
cháytrộm cướp.
Giới hạn trách nhiệm : US$ 10.000
Bảo Minh _ Bảo hiểm Mọi rủi ro nhá ở _ Bản Tóm Lược 1/3
Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Trang 2
Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở - Người đăng: mr-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở 9 10 522