Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi Huy Hóm Hỹnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
------ oOo ------

TIỂU LUẬN MÔN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

ĐỀ TÀI:
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA & HIỆN ĐẠI HÓA CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

TP. Hồ Chí Minh Tháng 6 Năm 2015
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
------ oOo ------

TIỂU LUẬN MÔN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

ĐỀ TÀI:
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA & HIỆN ĐẠI HÓA CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

GVHD: ThS. Ngô Văn Duẩn
SVTH: PHẠM NHẬT HUY
MSSV : 14091381

TP. Hồ Chí Minh Tháng 6 Năm 2015

...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
------ oOo ------
TIỂU LUẬN MÔN:
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
ĐỀ TÀI:
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA & HIỆN ĐẠI HÓA CỦA ĐẢNG CỘNG
SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
TP. Hồ Chí Minh Tháng 6 Năm 2015
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
------ oOo ------
Bìa - Trang 2
Bìa - Người đăng: Huy Hóm Hỹnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa 9 10 59