Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi yukiunguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA ĐỊA LÍ ĐỊA CHÍNH


BÀI BÁO CÁO THỰC ĐỊA
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Hữu Xuân
Ths. Lê Thị Huyền
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Hải
Lớp
MSSV

: Quản lí đất đai (K36)
: 3652030017

Quy nhơn, ngày 02 tháng 06 năm 2015

...
B GIO DC V ĐO TO
TRƯỜNG ĐI HỌC QUY NHƠN
KHOA ĐỊA LÍ ĐỊA CHÍNH
BÀI BÁO O THỰC ĐỊA
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Hữu Xuân
Ths. Lê Thị Huyền
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Hải
Lớp : Quản lí đất đai (K36)
MSSV : 3652030017
Quy nhơn, ngày 02 tháng 06 năm 2015
Bìa - Người đăng: yukiunguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 522