Ktl-icon-tai-lieu

bìa

Được đăng lên bởi vukhachoang15111982
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẾ
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN ĐỐNG ĐA

NGƯỜI THỰC HIỆN : VŨ PHƯƠNG THẢO
LỚP :
KHÓA HỌC :
2013 - 2016

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:

2010 - 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Giaùo vieân: Trần Xuân Ngọc
Tæ: Tiếng Anh

Naêm hoïc: 2010 –2011
Năm học: 2010- 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GIAÙO AÙN

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

Năm học:

2010 - 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: VTM
gi¸o viªn:

Trần Xuân Ngọc

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

Năm học:

2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Gi¸o ¸n: english 8

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc
N¨m häc : 2010-2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

GI¸O ¸N:

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 - 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

GV: Trần Xuân Ngọc

Năm hoc: 2010 – 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Gi¸o ¸n

Tiếng Anh 7

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

Năm hoc: 2010 – 2011
phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc
Năm hoc: 2010 - 2011

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG
----------  ----------

Tổ: Tiếng Anh

GV: Trần Xuân Ngọc

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
----------  ----------

Năm hoc: 2010 – 2011

phßng gi¸o dôc & ®µo t¹O ỨNG HÒA
TRƯỜNG THCS SƠN CÔNG

----------«---------

M«n tiÕng anh 6

Giaùo vieân: Trần Xuân Ngọc
Tæ: Tiếng Anh

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC...
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
---------- ----------
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẾ
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN ĐỐNG ĐA
NGƯỜI THỰC HIỆN : VŨ PHƯƠNG THẢO
LỚP :
KHÓA HỌC : 2013 - 2016
bìa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bìa - Người đăng: vukhachoang15111982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
bìa 9 10 288