Ktl-icon-tai-lieu

Bìa giáo án đẹp

Được đăng lên bởi Trong Nguyen Thanh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2169 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Các Thầy cô giải trí bằng cách tự tay mình làm những khung hình, trang bìa… tuyệt
đẹp với một số mẫu hình dưới đây

GV: Nguyeãn Thò Hoàng

PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Giáo viên: NGUYEÃN THÒ HOÀNG

Phoøng Giaùo Duïc Mường La
Tröôøng PTCS Chieàng Muoân
-----***-----

Giaùo duïc coâng daân
lôùp 6
Söùc khoeû

Giaùo vieân: Phaïm Xuaân Hoaøng
NAÊM HOÏC 2010 -2011

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

PHOØNG GIAÙO DUÏC TAÂN PHUÙ
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC PHAÏM VAÊN ÑOÀNG

Giaùo vieân: NGUYỄN THỊ HỒNG

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng tieåu hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù

Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân : Nguyeãn Thò Hoàng

Phoøng Giaùo Duïc Taân Phuù
Tröôøng Tieåu Hoïc Phaïm Vaên Ñoàng

Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Hoàng

Đầy là một số mẫu trang bìa tôi làm, Tuy hơi màu mè
nhưng vì tôi muốn đưa rất nhiều mẫu lên cho các thầy cô.
Các thầy cô có thể bỏ bớt để trở thành một trang bìa như ý
CHUÙC CAÙC THAÀY COÂ VUI VEÛ

...
PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Các Thầy cô giải trí bằng cách tự tay mình làm những khung hình, trang bìa… tuyệt
đẹp với một số mẫu hình dưới đây
GV: Nguyeãn Thò Hoàng
Bìa giáo án đẹp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa giáo án đẹp - Người đăng: Trong Nguyen Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bìa giáo án đẹp 9 10 383