Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 2
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN
BẢN
------Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

/BB-BGHS-TV-PT
BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Hôm nay, hồi ......... ...giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm .................................
Tại…………………………………………………………………....................................
Chúng tôi gồm:
1. Ông (bà):............................ Chức vụ: .................................Đơn vị:.......................
2. Ông (bà):............................ Chức vụ: .................................Đơn vị:.......................
Đại diện bên giao.
Đã tiến hành giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn
của2 ............................................................................................................................
cho ............................................................................................................................
1. Ông (bà):..............................Chức vụ: ..................................Đơn vị:....................
2. Ông (bà):............................. Chức vụ: …………..................Đơn vị:…..................
Đại diện bên nhận.
HỒ SƠ GỒM3
Số thứ
tự

Tên bút lục hồ sơ

Số trang

Ghi chú

TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN GỒM4
Số thứ
tự

Tang vật, phương tiện

Trọng lượng, số lượng

Ghi chú5

Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý theo quy
định........................................................................................................
1

Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Ghi tên cá nhân/tổ chức vi phạm.
3
Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ
ký của những người có tên trong biên bản
4
Ghi rõ tên hàng, quy cách, chất lượng. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục
đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.
5
Đối với tang vật đã niêm phong, phải ghi rõ số, ký hiệu (hoặc chữ ký) ở niêm phong vào cột ghi chú
2

Các tang vật đã được kiểm tra lại, nhận đầy đủ và niêm phong, giao cho ông
(bà) ......................................................... là người chịu trách nhiệm coi giữ .
Biên bản kết thúc vào hồi ........... giờ ......... ngày .......... tháng ......... năm .............
Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ................
Mẫu số 2
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
1
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN
BẢN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /BB-BGHS-TV-PT
BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn
Hôm nay, hồi ......... ...giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm .................................
Tại…………………………………………………………………....................................
Chúng tôi gồm:
1. Ông (bà):............................ Chức vụ: .................................Đơn vị:.......................
2. Ông (bà):............................ Chức vụ: .................................Đơn vị:.......................
Đại diện bên giao.
Đã tiến hành giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn
của
2
............................................................................................................................
cho ............................................................................................................................
1. Ông (bà):..............................Chức vụ: ..................................Đơn vị:....................
2. Ông (bà):............................. Chức vụ: …………..................Đơn vị:…..................
Đại diện bên nhận.
HỒ SƠ GỒM
3
Số thứ
tự
Tên bút lục hồ sơ Số trang Ghi chú
TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN GỒM
4
Số thứ
tự
Tang vật, phương tiện Trọng lượng, số lượng Ghi chú
5
Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý theo quy
định........................................................................................................
1
Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
2
Ghi tên cá nhân/tổ chức vi phạm.
3
Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ
ký của những người có tên trong biên bản
4
Ghi rõ tên hàng, quy cách, chất lượng. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục
đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.
5
Đối với tang vật đã niêm phong, phải ghi rõ số, ký hiệu (hoặc chữ ký) ở niêm phong vào cột ghi chú
Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn - Trang 2
Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn 9 10 145