Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bàn giao tài sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………
Số: …../BB

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
Giữa …………………………(bên giao) và
………………………….(bên nhận)
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài
sản giữa..............................(bên giao) và...................... (bên nhận) thực hiện theo.................... của
........................................... ngày...................................
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1/ Bên giao:
-

Ông:..................................................................... Chức vụ:..................................................

-

Ông: .................................................................... Chức vụ:..................................................

-

Bà:........................................................................Chức vụ:..................................................

2/ Bên nhận:
-

Ông:..................................................................... Chức vụ:..................................................

-

Ông: .................................................................... Chức vụ:..................................................

-

Bà:........................................................................Chức vụ:..................................................

Chủ tọa: Ông......................................................................................................................................
Thư ký: Ông........................................................................................................................................
II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:
Bên.....................................đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên.......................................theo biểu
thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao
Số TT

Tên tài sản

Cộng:

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Tổng giá trị: Bằng số:.....................................................................................................................
Bằng chữ:...................................................................................................................
Kể từ ngày ......................................................... số tài trên do bên......................................... chịu
trách nhiệm quản lý.
Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.
CHỮ KÝ BÊN GIAO
Thư ký cuộc họp

CHỮ KÝ BÊN NHẬN
Chủ tọa cuộc họp

...
TÊN QUAN CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………… Độc lập Tự do Hạnh phúc
………………
Số: …../BB
BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN
Giữa …………………………(bên giao)
………………………….(bên nhận)
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại ………… đã tiến hành cuộc họp bàn giao i
sản giữa..............................(bên giao) và......................(bên nhận) thực hiện theo.................... của
........................................... ny...................................
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1/ Bên giao:
- Ông:..................................................................... Chức vụ:..................................................
- Ông: .................................................................... Chức vụ:..................................................
- Bà:........................................................................Chức vụ:..................................................
2/ Bên nhận:
- Ông:..................................................................... Chức vụ:..................................................
- Ông: .................................................................... Chức vụ:..................................................
- Bà:........................................................................Chức vụ:..................................................
Chủ tọa: Ông......................................................................................................................................
Thư ký: Ông........................................................................................................................................
II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:
Bên.....................................đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên.......................................theo biểu
thống sau:
Bảng thống tài sản bàn giao
Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:
Biên bản bàn giao tài sản - Trang 2
Biên bản bàn giao tài sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản bàn giao tài sản 9 10 478