Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CŨ

Được đăng lên bởi Kute Love
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÍ NGHIỆP BAO BÌ ĐỒNG NAI

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CŨ
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 20… tại kho Xí nghiệp bao bì Đồng Nai, chúng tôi gồm:.
I. CÁC THÀNH PHẦNTHAM GIA:
1- Ông:
Nguyễn Văn Hiền
Chức vụ: TP. Kinh tế tổng hợp
2- Ông/bà: …………………..
Chức vụ: Quản đốc/Phó Quản đốc
3- Ông: Nguyễn Xuân Việt
Chức vụ: ATMT
4- Ông: Vũ Mạnh Quân
Chức vụ: Tổ trưởng bảo trì
5- Bà:
Nguyễn Thị Mơ
Chức vụ: Thủ kho
II. Nội dung
Chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra thực tế số lượng vật tư cũ thu hồi. Cụ thể theo bảng tổng hợp sau:
Đánh
giá

Kiểm tra vật tu thu hồi
STT

Chủng loại

01

ĐVT

Theo
phiếu
xuất kho

Thực tế
thu hồi

SL, quy đổi phế
liệu thông
thường

Ghi
chú

SL quy đổi
phế liệu
CTNH

.

02
03
04
05

III. KẾT LUẬN
- Chúng tôi thống nhất nội dung thu hồi trên.
- Biên bản được lập thành 03 bản, 01 bản lưu tại Phòng Vật tư, 01 bản chuyển Phòng Kế
toán Tài chínhnhập kho vật tư thu hồi như bảng kế trên.
PHÒNG CHỦ QUẢN

PHÒNG KT-TH

P.ATMT

Phân loại mức độ nguy hại, qui định vận
chuyển,bảo quản, dán mác, biển cảnh báo

PX/BỘ PHẬN

GIÁM ĐỐC XN

...
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV
XÍ NGHIỆP BAO BÌ ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CŨ
Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 20… tại kho Xí nghiệp bao bì Đồng Nai, chúng tôi gồm:.
I. CÁC THÀNH PHẦNTHAM GIA:
1- Ông: Nguyễn Văn Hiền Chức vụ: TP. Kinh tế tổng hợp
2- Ông/bà: ………………….. Chức vụ: Quản đốc/Phó Quản đốc
3- Ông: Nguyễn Xuân Việt Chức vụ: ATMT
4- Ông: Vũ Mạnh Quân Chức vụ: Tổ trưởng bảo trì
5- Bà: Nguyễn Thị Mơ Chức vụ: Thủ kho
II. Nội dung
Chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra thực tế số lượng vật tư cũ thu hồi. Cụ thể theo bảng tổng hợp sau:
STT Chủng loại ĐVT
Kiểm tra vật tu thu hồi
Đánh
giá
Ghi
chú
Theo
phiếu
xuất kho
Thực tế
thu hồi
SL, quy đổi phế
liệu thông
thường
SL quy đổi
phế liệu
CTNH
01 .
02
03
04
05
III. KẾT LUẬN
- Chúng tôi thống nhất nội dung thu hồi trên.
- Biên bản được lập thành 03 bản, 01 bản lưu tại Phòng Vật tư, 01 bản chuyển Phòng Kế
toán Tài chínhnhập kho vật tư thu hồi như bảng kế trên.
PHÒNG CHỦ QUẢN PHÒNG KT-TH PX/BỘ PHẬN
P.ATMT GIÁM ĐỐC XN
Phân loại mức độ nguy hại, qui định vận
chuyển,bảo quản, dán mác, biển cảnh báo
BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CŨ - Trang 2
BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CŨ - Người đăng: Kute Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ CŨ 9 10 502