Ktl-icon-tai-lieu

biên bản bàn giao

Được đăng lên bởi Hoang A Giap
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty cp®txd b¹ch ®»ng tmc
Phßng KT - TB
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---------o0o-------
Biªn b¶n Bµn Giao
Th¹ch ThÊt, ngµy …….. th¸ng……..n¨m 2011. chóng t«i gåm cã
I. §¹i diÖn bªn giao:
¤ng: Lª trêng Giang Chøc vô: CBé Phßng KT TB
¤ng: NguyÔn B¸ Trung Chøc vô: CBé Phßng KT TB
II. §¹i diÖn bªn vËn chuyÓn:
¤ng: …………………………. Chøc vô: …………………….
¤ng: …………………………. Chøc vô: …………………….
II. §¹i diÖn bªn nhËn:
¤ng: ` Chøc vô:
¤ng: Chøc vô:
Chóng t«i ®· thèng nhÊt cïng nhau giao nhËn sè lîng vËt t TB cô thÓ nh sau:
TT Néi Dung §VT Sè Lîng Ghi chó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Gåm..Môc)
Biªn b¶n giao nhËn nµy ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau.
§¹i diÖn bªn giao §¹i diÖn bªn nhËn
biên bản bàn giao - Người đăng: Hoang A Giap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
biên bản bàn giao 9 10 700