Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....(1)
__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________
.........., ngày......... tháng......... năm.........

BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ TỰ NGUYỆN LY HÔN VÀ HOÀ GIẢI THÀNH
Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ vào Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình;
Căn cứ vào biên bản hoà giải ngày… tháng... năm...…...
Xét thấy các đương sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết các vấn đề có
tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và gia đình thụ lý số:…/…./TLST-HNGĐ ngày…tháng… năm.........
Lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành các vấn đề có tranh ch ấp trong v ụ án do các đương
sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án; cụ thể như sau: (2 )
1… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … . .....
2… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … . . ....
3..…………………………………………………………………………………......
Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, nếu đương sự nào
có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây, thì phải làm thành văn b ản g ửi cho Toà án. H ết th ời h ạn n ày, n ếu
không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó, thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận của
các đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, không b ị kháng cáo, kháng ngh ị theo
thủ tục phúc thẩm.
Các đương sự tham gia phiên hoà giải
(chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

Thẩm phán
chủ trì phiên hoà giải

Nơi nhận:
- Những người tham gia hoà giải;
- Ghi cụ thể các đương sự vắng mặt theo quy định
- tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Hướng dẫn sử dụng:
(1) Ghi tên Toà án tiến hành phiên hoà giải và lập biên bản hoà giải th ành; nếu là Toà án nhân dân c ấp huy ện, thì
cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là
Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân t ỉnh, (th ành ph ố) nào (ví d ụ: Toà
án nhân dân tỉnh H).
(2) Ghi đầy đủ cụ thể từng vấn đề phải giải quyết trong vụ án mà các đương sự đã thoả thu ận được v ới nhau
(quan hệ hôn nhân, việc nuôi con, chia tài sản).
Chú ý: Biên bản này phải được giao (gửi) ngay cho các đương sự tham gia hoà giải.

...
TOÀ ÁN NHÂN DÂN.....(1)
__________________
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
________________________________________________
.........., ng y.........à tháng......... n m.........ă
BIÊN B N GHI NH N S T NGUY N LY HÔN VÀ HOÀ GI I THÀNH
C n c v o kho n 2 i u 186 c a B lu t t t ng dân s ;ă à Đ
C n c v o i u 90 Lu t hôn nhân v gia ình;ă à Đ à đ
C n c v o biên b n ho gi i ng y tháng... n m... ...ă à à à ă
Xét th y các ng s th t s t nguy n ly hôn v ã tho thu n c v i nhau v vi c gi i quy t các v n đươ à đ đượ ế đ
tranh ch p trong v án v hôn nhân v gia ình th lý s : / ./TLST-HNG ng y tháng n m......... à đ Đ à ă
L p biên b n ghi nh n s t nguy n ly hôn v ho gi i th nh các v n tranh ch p trong v án do các ng à à à đề đươ
s ã th t s t nguy n ly hôn v tho thu n c v i nhau v vi c gi i quy t to n b v án; c th nh sau: đ à đư ế à ư (2)
1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . .....
2 … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … . .....
3..…………………………………………………………………………………......
Trong th i h n 7 ng y, k t ng y l p biên b n ghi nh n s t nguy n ly hôn v ho gi i th nh, n u ng s n o à à à à à ế đươ à
thay i ý ki n v s tho thu n trên ây, thì ph i l m th nh v n b n g i cho To án. H t th i h n n y, n uđ ế đ à à ă à ế à ế
không có ng s n o thay i ý ki n v s tho thu n ó, thì To án ra quy t nh công nh n s tho thu n c ađươ à đổ ế ề ự đ à ế đị
các ng s v quy t nh n y hi u l c pháp lu t ngay sau khi ban h nh, không b kháng cáo, kháng ngh theođươ à ế đị à à
th t c phúc th m.
Các ng s tham gia phiên ho gi iđươ à
(ch ký ho c i m ch ) đ
H v tên à
Th m phán
ch trì phiên ho gi i à
N i nh n:ơ
- Nh ng ng i tham gia ho gi i; ườ à
- Ghi c th các ng s v ng m t theo quy nh đươ đị
- t i kho n 3 i u 184 c a BLTTDS; Đ
- L u h s v án.ư ồ ơ
H ng d n s d ng:ướ
(1) Ghi tên To án ti n h nh phiên ho gi i v l p biên b n ho gi i th nh; n u l To án nhân dân c p huy n, thìà ế à à à à à ế à à
c n ghi huy n gì thu c t nh, th nh ph tr c à thu c trung ng n o (ví d : To án nhân dân huy n X, t nh H). N u l ươ à à ế à
To án nhân dân t nh, th nh ph tr c thu c trung ng, thì ghi rõ To án nhân dân t nh, (th nh ph ) n o (ví d : Toà à ươ à à à à
án nhân dân t nh H).
(2) Ghi y c th t ng v n ph i gi i quy t trong v án m các ng s ã tho thu n c v i nhauđầ đ ể ừ đ ế à đươ đ đượ
(quan h hôn nhân, vi c nuôi con, chia t i s n). à
Chú ý: Biên b n n y ph i c giao (g i) ngay cho các ng s tham gia ho gi i. à đượ đươ à
Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản ghi nhận tự nguyện ly hôn và hòa giải thành 9 10 774