Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Can
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BM14/QT08
Lần ban hành:
01

BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG
WORKING SITE TAKING OVER

Ngày / Date: .............................................................................................
Số / No.: ...................................................................................................
Công trình / Project: ..................................................................................
Địa điểm / Location: ...................................................................................
Hợp đồng số / Contract No.: ........................................................................
 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO / DELIVERER: .......................................................................................
-

................................................................................................................................
Chức vụ / Position: ....................................................................................................

-

................................................................................................................................
Chức vụ / Position: ....................................................................................................

-

................................................................................................................................
Chức vụ / Position: ....................................................................................................

-

Địa chỉ / Address: .....................................................................................................

-

Điện thoại / Tel.: ......................................................................................................

 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO/ RECEIVER: ..........................................................................................
-

................................................................................................................................
Chức vụ / Position: ....................................................................................................

-

................................................................................................................................
Chức vụ / Position: ....................................................................................................

-

..............................................................................................................................
BM14/QT08
Lần ban hành:
01
BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG
WORKING SITE TAKING OVER
Ngày /
Date
: .............................................................................................
Số /
No.
: ...................................................................................................
Công trình /
Project
: ..................................................................................
Địa điểm /
Location
: ...................................................................................
Hợp đồng số /
Contract No.
: ........................................................................
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO /
DELIVERER:
.......................................................................................
- ................................................................................................................................
Chức vụ /
Position
: ....................................................................................................
- ................................................................................................................................
Chức vụ /
Position
: ....................................................................................................
- ................................................................................................................................
Chức vụ /
Position
: ....................................................................................................
- Địa chỉ /
Address
: .....................................................................................................
- Điện thoại /
Tel.
: ......................................................................................................
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO/
RECEIVER:
..........................................................................................
- ................................................................................................................................
Chức vụ /
Position
: ....................................................................................................
- ................................................................................................................................
Chức vụ /
Position
: ....................................................................................................
- ................................................................................................................................
Chức vụ /
Position
: ....................................................................................................
- Địa chỉ /
Address
: .....................................................................................................
- Điện thoại /
Tel.
: ......................................................................................................
Hai bên tiến hành giao nhận mặt bằng để xây dựng công trình với nội dung sau:
Both parties agree to hand over and take over working site for project, detail as below:
Professional Consultant & Construction Page 1 of 2
BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG - Trang 2
BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG - Người đăng: Nguyễn Thế Can
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG 9 10 644