Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN Giao nhận thông tin, tài liệu - Mẫu số: 15 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

Được đăng lên bởi Để Gió Cuốn Đi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 15 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

(1)……….……………..
(2)…………………..….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Giao nhận thông tin, tài liệu
Hôm nay, hồi…...giờ….ngày……tháng…..năm.…tại: ………………………(3)
Chúng tôi gồm:
1- Đại diện cơ quan thanh tra:
+ Ông (bà)…………………………..………chức vụ………..……………………
+ Ông (bà)………………………..………...chức vụ……..….……………………
2- Đại diện………………………….………………………………………….(4):
+ Ông (bà)……………..……………….…chức vụ..……...……..………….……
+ Ông (bà)………………………….……..chức vụ…….…………..………….…
3- Người chứng kiến (nếu có):
Ông (bà)…………………………………………..……………………………(5)
Tiến hành giao nhận thông tin, tài liệu sau đây:
……………………………………………………………..…………………..(6)
Việc giao nhận hoàn thành hồi…..giờ…..ngày…../.…./…
Biên bản giao, nhận thông tin, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên
nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THANH TRA

ĐẠI DIỆN ……………..

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ

tên)

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.
(4) Tên cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu.
(5) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng kiến.
(6) Tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung thông tin, tài liệu giao nhận.

...
Mẫu số: 15 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
(1)……….…………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2)…………………..…. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
Giao nhận thông tin, tài liệu
Hôm nay, hồi…...giờ….ngày……tháng…..năm.…tại: ………………………(3)
Chúng tôi gồm:
1- Đại diện cơ quan thanh tra:
+ Ông (bà)…………………………..………chức vụ………..……………………
+ Ông (bà)………………………..………...chức vụ……..….……………………
2- Đại diện………………………….………………………………………….(4):
+ Ông (bà)……………..……………….…chức vụ..……...……..………….……
+ Ông (bà)………………………….……..chức vụ…….…………..………….…
3- Người chứng kiến (nếu có):
Ông (bà)…………………………………………..……………………………(5)
Tiến hành giao nhận thông tin, tài liệu sau đây:
……………………………………………………………..…………………..(6)
Việc giao nhận hoàn thành hồi…..giờ…..ngày…../.…./…
Biên bản giao, nhận thông tin, tài liệu đã được đọc lại cho những người tên
nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THANH TRA ĐẠI DIỆN ……………..
(4)
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ
tên)
(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra
(2) Tên Đoàn thanh tra.
(3) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.
(4) Tên cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu.
(5) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng kiến.
(6) Tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung thông tin, tài liệu giao nhận.
BIÊN BẢN Giao nhận thông tin, tài liệu - Mẫu số: 15 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) - Người đăng: Để Gió Cuốn Đi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN Giao nhận thông tin, tài liệu - Mẫu số: 15 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) 9 10 74