Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành hội sinh viên

Được đăng lên bởi huongmai1802
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1058 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG
BCH KHOA……………………….
______
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
BIÊN BẢN GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG
KHÓA V – NHIỆM KỲ 2014 – 2016
I.
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
- Thời gian:
- Địa điểm:
- Thành phần:
II.
NỘI DUNG
1. Tiến hành đề cử
- Căn cứ theo số lượng và cơ cấu của Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên

trường, BTK LCH khoa ……………………. đề cử các đồng chí sau tham gia vào
Ban chấp hành Hội sinh viên trường khóa 5 nhiệm kỳ 2014-2016. Danh sách bao
gồm … đồng chí sau:
1. Đ/c ...
2. Đ/c ...
-

-

Hình thức hiệp thương: hiệp thương dân chủ bằng hình thức giơ tay một lần cho cả
danh sách.
2. Kết quả hiệp thương:
Đồng ý
: .../... đ/c, chiếm tỷ lệ ……
Không đồng ý
: .../... đ/c, chiếm tỷ lệ ……

Vậy Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa ………………… thống nhất hiệp thương các
đồng chí có tên trên tham gia vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐHDL Văn Lang
khóa 5 nhiệm kỳ 2014-2016 với tỉ lệ đồng ý là ......%.
3. Thông qua biên bản hiệp thương:
-

Hội nghị kết thúc vào lúc ...... cùng ngày.
TM. BAN THƯ KÝ LIÊN CHI HỘI KHOA
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG

...
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM – TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG
BCH KHOA……………………….
______
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
BIÊN BẢN GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHDL VĂN LANG
KHÓA V – NHIỆM KỲ 2014 – 2016
I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
- Thời gian:
- Địa điểm:
- Thành phần:
II. NỘI DUNG
1. Tiến hành đề cử
- Căn cứ theo số lượng và cơ cấu của Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên
trường, BTK LCH khoa ……………………. đề cử các đồng chí sau tham gia vào
Ban chấp hành Hội sinh viên trường khóa 5 nhiệm kỳ 2014-2016. Danh sách bao
gồm … đồng chí sau:
1. Đ/c ...
2. Đ/c ...
- Hình thức hiệp thương: hiệp thương dân chủ bằng hình thức giơ tay một lần cho cả
danh sách.
2. Kết quả hiệp thương:
- Đồng ý : .../... đ/c, chiếm tỷ lệ ……
- Không đồng ý : .../... đ/c, chiếm tỷ lệ ……
Vậy Ban Chấp hành Liên Chi hội khoa ………………… thống nhất hiệp thương các
đồng chí có tên trên tham gia vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐHDL Văn Lang
khóa 5 nhiệm kỳ 2014-2016 với tỉ lệ đồng ý là ......%.
3. Thông qua biên bản hiệp thương:
- Hội nghị kết thúc vào lúc ...... cùng ngày.
TM. BAN THƯ KÝ LIÊN CHI HỘI KHOA
LIÊN CHI HỘI TRƯỞNG
Biên bản giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành hội sinh viên - Người đăng: huongmai1802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành hội sinh viên 9 10 229