Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản góp vồn

Được đăng lên bởi Đào Duy Hà
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do –Haïnh phuùc
BIEÂN BAÛN GOÙP VOÁN
(V/v thoûa thuaän goùp voán mua xe oâ toâ kinh doanh vaän taûi )
Hoâm nay, ngaøy…….thaùng……naêm 2013 taïi nhaø oâng:…………………………………………………
+ Chuùng toâi goàm:
1. BEÂN A:
Choàng:........................................................................................................
Vôï:.............................................................................................................
2.BEÂN B
Choàng:........................................................................................................
Vôï:.............................................................................................................
Thoûa thuaän goùp voán mua xe oâ toâ kinh doanh vaän taûi trò giaù:
Xe oâ toâ:......................................................................................................
Nhaän goùp voán cuûa 2 beân.
OÂng A:………………………………………………ñoàng = 50%
..................................................................................................................
OÂng B: …………………………………………….ñoàng = 50%
......................................................................................................................
3. HÌNH THÖÙC KINH DOANH
Xe ñöôïc ñöùng teân cuûa oâng A:.......................................................................
......................................................................................................................
- Xe phaûi coù ñaêng kí giaáy tôø phaùp lyù nhö:
+ giaáy ñaêng kí xe
+ Löu haønh
+ Baûo hieåm xe
+ giaáy kinh doanh
4. HÌNH THÖÙC AÊN CHIA CUÛA 2 BEÂN A, B THEO THOÛA THUAÄN
......................................................................................................................
......................................................................................................................
+ Ngoaøi caùc chi phí cho xe nhö....................................................................
Thì lôïi nhuaän ñöôïc chia ñeàu 2 beân theo........................................................
* Hieäu löïc: Hieäu löïc cuûa bieân baûn thoûa thuaän ñöôïc chia laøm 2 baûn vaø coù giaù
trò phaùp lyù nhö nhau keå töø ngaøy.....................................................................
BEÂN A
(Kyù teân)
BEÂN B
(Kyù teân)
Biên bản góp vồn - Người đăng: Đào Duy Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản góp vồn 9 10 953