Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản hòa giải

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN: ……..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

-------------

PHƯỜNG (XÃ) ……
-----------…….., ngày …. tháng … năm …..

BIÊN BẢN HÒA GIẢI
Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..
Tại UBND phường:
……………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi là:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Công tác tại UBND phường:
…………………………………………………………………………………………………...
Có lập biên bản về việc:
………………………………………………………………………………………………………..
1. Một bên là: ……………………………………………………………………………………………………..
……….
Nghề nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………..
Ngụ tại:
……………………………………………………………………………………………………………………....
2. Một bên là:
……………………………………………………………………………………………………………...
Nghề nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………..
Ngụ tại:
……………………………………………………………………………………………………………………....
Ngoài ra đến dự còn có:
…………………………………………………………………………………………………...

NỘI DUNG SỰ VIỆC
……………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…

KẾT QUẢ HÒA GIẢI
……………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…
Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.
Ông (bà)

Ông (bà)

Ký tên

Đại diện UBND Phường

Họ và tên

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ký tên

Họ và tên

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN: …….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN -------------
PHƯỜNG (XÃ) ……
------------
…….., ngày …. tháng … năm …..
BIÊN BẢN HÒA GIẢI
Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..
Tại UBND phường:
……………………………………………………………………………………………………………..
Chúng tôi là:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Công tác tại UBND phường:
…………………………………………………………………………………………………...
Có lập biên bản về việc:
………………………………………………………………………………………………………..
1. Một bên là: ……………………………………………………………………………………………………..
……….
Nghề nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………..
Ngụ tại:
……………………………………………………………………………………………………………………....
2. Một bên là:
……………………………………………………………………………………………………………...
Nghề nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………..
Ngụ tại:
……………………………………………………………………………………………………………………....
Ngoài ra đến dự còn có:
…………………………………………………………………………………………………...
NỘI DUNG SỰ VIỆC
……………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản hòa giải - Trang 2
Biên bản hòa giải - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản hòa giải 9 10 428