Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản họp xét thi đua công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRÍCH BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn ngành Giáo dục
Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2015, tại phòng họp
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục
tổ chức cuộc họp xét duyệt thành tích thi đua cho các tập thể, cá nhân đã có
thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.
* Chủ trì cuộc họp: Dương Thị Kiều Trinh
* Thư ký cuộc họp: Đỗ Thị Bích Phương
* Thành phần tham dự: BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục (vắng 01
nghỉ thai sản)
* Đại biểu mời: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng GD&ĐT
Sau khi nghe đồng chí: Dương Thị Kiều Trinh thay mặt Ban Thường vụ
Công đoàn ngành Giáo dục trình bày báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015; Các thành viên dự họp tham
gia ý kiến từng trường hợp cụ thể.; 100% các thành viên dự họp đều thống nhất
như sau:
* Bằng khen của Tổng Liên Đoàncho:
1/ Công đoàn ngành Giáo dục với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
* Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho:
Tập thể:
1/ Công đoàn trường Mẫu giáo Hoa Phượng với số phiếu thống nhất
18/18, tỷ lệ: 100%.
2/ Công đoàn trường Mẫu giáo Trà Giác với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ
lệ: 100%.
Cá nhân:
1/ Đ/c Phạm Thị Thu Sương với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
2/ Đ/c Trần Ngọc Mẫn với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
3/ Đ/c Bùi Thế Dũng với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày./.
Chủ trì cuộc họp

1

Thư ký cuộc họp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRÍCH BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công đoàn ngành Giáo dục
Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2015, tại phòng họp
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục
tổ chức cuộc họp xét duyệt thành tích thi đua cho các tập thể, cá nhân đã có
thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.
* Chủ trì cuộc họp: Dương Thị Kiều Trinh
* Thư ký cuộc họp: Đỗ Thị Bích Phương
* Thành phần tham dự: BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục
* Đại biểu mời: Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng phòng GD&ĐT
Sau khi nghe đồng chí: Dương Thị Kiều Trinh thay mặt Ban Thường vụ
Công đoàn ngành Giáo dục trình bày báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015; Các thành viên dự họp tham
gia ý kiến từng trường hợp cụ thể.; 100% các thành viên dự họp đều thống nhất
như sau:
* Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh:
Tập thể:
1/ Công đoàn tr...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRÍCH BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn ngành Giáo dục
Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 04 tháng 6 năm 2015, tại phòng họp
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục
tổ chức cuộc họp xét duyệt thành tích thi đua cho c tập thể, nhân đã
thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.
* Chủ trì cuộc họp: Dương Thị Kiều Trinh
* Thư ký cuộc họp: Đỗ Thị Bích Phương
* Thành phần tham dự: BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục (vắng 01
nghỉ thai sản)
* Đại biểu mời: Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng GD&ĐT
Sau khi nghe đồng chí: Dương Thị Kiều Trinh thay mặt Ban Thường vụ
Công đoàn ngành Giáo dục trình bày báo cáo thành tích của các tập thể, nhân
đã thành tích xuất sắc trong công tácm 2015;c thành viên dự họp tham
gia ý kiến từng trường hợp cụ thể.; 100% các thành viên dự họp đều thống nhất
như sau:
* Bằng khen của Tổng Liên Đoàncho:
1/ Công đoàn ngành Giáo dục với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
* Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho:
Tập thể:
1/ Công đoàn trường Mẫu giáo Hoa Phượng với số phiếu thống nhất
18/18, tỷ lệ: 100%.
2/ Công đoàn trường Mẫu giáo Trà Giác với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ
lệ: 100%.
Cá nhân:
1/ Đ/c Phạm Thị Thu Sương với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
2/ Đ/c Trần Ngọc Mẫn với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
3/ Đ/c Bùi Thế Dũng với số phiếu thống nhất 18/18, tỷ lệ: 100%.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày./.
Chủ trì cuộc họp Thư ký cuộc họp
1
Biên bản họp xét thi đua công đoàn - Trang 2
Biên bản họp xét thi đua công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản họp xét thi đua công đoàn 9 10 666