Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo
V/v:……………………………………………………………………………
Hôm nay, vào hồi……………giờ, ngày……………..tháng……….năm
Tại……………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:……………………………………………………………
1, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………
2, Ông (bà):……………………………Chức vụ……………………..
3, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………
4, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………
Để xác minh vụ việc :…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
làm việc với người khiếu nại, tố cáo.
1, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………..
2, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………..
Nội dung buổi làm việc.
Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:…….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:…………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Buổi làm việc kết thúc hồi ………giờ, ngày……..tháng………….năm , đã đọc
lại, mọi người cùng nghe thống nhất ký tên.

Người được mời

Người chủ trì

Người lập biên bản

(ký, ghi râ họ tên)

(ký, ghi râ họ tên)

(ký, ghi râ họ tên)

...
Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo
V/v:……………………………………………………………………………
Hôm nay, vào hồi……………giờ, ngày……………..tháng……….năm
Tại……………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:……………………………………………………………
1, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………
2, Ông (bà):……………………………Chức vụ……………………..
3, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………
4, Ông (bà):……………………………Chức vụ………………………
Để xác minh vụ việc :…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
làm việc với người khiếu nại, tố cáo.
1, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………..
2, Ông (bà):…………………………..Chức vụ………………………..
Nội dung buổi làm việc.
Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:…….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:…………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Buổi làm việc kết thúc hồi ………giờ, ngày……..tháng………….năm , đã đọc
lại, mọi người cùng nghe thống nhất ký tên.
Người được mời
(ký, ghi râ họ tên)
Người chủ trì
(ký, ghi râ họ tên)
Người lập biên bản
(ký, ghi râ họ tên)
Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo 9 10 278