Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19 - BB/CP…
Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN HỌP ..................................
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty ..........)
Hôm nay, ngày.............tháng............năm............, hồi ............. tại địa chỉ............. Chúng tôi gồm:
Họ và Tên: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Chổ ở hiện tại:..................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................
Họ và Tên: Nguyễn Văn B
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Chổ ở hiện tại:..................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................
Họ và Tên: Nguyễn Văn C
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Chổ ở hiện tại:..................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết:...............................................
CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------
Số: 19 - BB/CP…
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____
BIÊN BẢN HỌP ..................................
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty ..........)
Hôm nay, ngày.............tháng............năm............, hồi ............. tại địa chỉ............. Chúng tôi gồm:
Họ Tên: Nguyễn Văn A
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Chổ hiện tại:..................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................
Họ Tên: Nguyễn Văn B
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Chổ hiện tại:..................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.................................................................................................
Họ Tên: Nguyễn Văn C
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................
Chổ hiện tại:..................................................................................................................................
CMND số:........................................................................................................................................
BIÊN BẢN HỌP - Trang 2
BIÊN BẢN HỌP - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP 9 10 23