Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản kiểm kê tài sản thư viện- thiết bị trước tết nguyên đán

Được đăng lên bởi manptdinhhiep
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 9965 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP

Định Hiệp, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN THƯ VIỆN - THIẾT BỊ
I/ Thời gian kiểm kê: 7 giờ 30ph ngày 24 tháng 01 năm 2014
II/ Địa điểm Kiểm kê: Tại phòng thư viện, thiết bị trường THCS Định Hiệp
III/ Thành phần ban kiểm kê:
1. Đ/c Nguyễn Bá Kính

Hiệu trưởng

-

2. Đ/c Nguyễn Tấn Trí

Chủ tịch Công đoàn nhà trường-

Phó ban

3. Đ/c Phạm Thị Mận

Cán bộ thiết bị

-

Ủy viên

4. Đ/c Hoàng Thị Huệ

Cán bộ thư viện

-

Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên

Trưởng ban thanh tra nhân dân-

Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Ngọc Duyên

Kế toán

Ủy viên

-

Trưởng ban

IV. Lí do kiểm kê
Kiểm kê tài sản có trong phòng thư viện, thiết bị chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ dịp
Tết Nguyên đán.
V. Hình thức kiểm kê
Kiểm kê tài sản có trong phòng thư viện, thiết bị, thiết bị dạy học. Tổng hợp số liệu
báo về Nhà trường.
VI. Nội dung kiểm kê
1. Kiểm kê số lượng tài sản có trong phòng thư viện, thiết bị
a. Phòng thiết bị
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên tài sản
Bàn kính
Ghế
Kệ sắt để thiết bị
Bàn giáo viên
Tủ hồ sơ
CPU máy tính cũ
Màn hình máy tính cũ
Bàn máy tính
Bảng chống lóa

Đơn vị tính

Số lượng

Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

1
3
8
1
3
14
9
4
1

Ghi
chú

Hỏng
Hỏng
Hỏng

10 Giá treo bản đồ
11 Quạt trần
12 Bóng đèn huỳnh quang
13 Xô 25l
b. Phòng thư viện:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên tài sản

Cái
Cái
Cái
Cái

2
4
8
1

Đơn vị tính

Số lượng

Bộ
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái
Cái

6
1
7
20
1
1
4
8

Bàn ghế bạn đọc
Bàn kính
Kệ sách chuyên dụng
Ghế
Tủ trưng bày sách
Bảng chống lóa
Quạt trần
Bóng đèn huỳnh quang

Ghi chú

2. Kiểm kê sách thư viện
Số lượng sách: 6741 bản sách
Trong đó:
- Tham khảo: 3677 bản
- Nghiệp vụ: 1493 bản
- Thiếu nhi: 770 bản
3. Kiểm kê thiết bị dạy học
STT

- Giáo khoa : 801 bản
- Báo – Tạp chí: 17 loại

Tên thiết bị dạy học

Đơn vị tính

Số lượng

1

Thiết bị dạy học lớp 6

Bộ

1

2

Thiết bị dạy học lớp 7

Bộ

2

3

Thiết bị dạy học lớp 8

Bộ

2

4

Thiết bị dạy học lớp 9

Bộ

2

5

Máy cassette
Máy dạy Tiếng Anh đa năng E
- teacher
Trống đội

Cái

1

Cái

2

cái

5

6
7

Ghi chú
Sử dụng được
20%
Sử dụng được
30%
Sử dụng được
30%
Sử dụng được
40%
Hỏng

VII. Đã niêm phong từ ..... giờ.....phút, ngày ..... tháng 01 năm 2014

Duyệt của BGH

Ban Kiểm Kê

Người lập

Hoàng Thị Huệ

Phạm Thị Mận

STT
1
2
3
4
5
6

Họ và tên
Nguyễn Bá Kính
Nguyễn Tấn Trí
Hoàng Thị Huệ
Nguyễn Thị Bích Liên
Phạm Thị Mận
Nguyễn Ngọc Duyên

Chữ ký

...
PHÒNG GD & ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Định Hiệp, ngày 24 tháng 01 năm 2014
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN THƯ VIỆN - THIẾT BỊ
I/ Thời gian kiểm kê: 7 giờ 30ph ngày 24 tháng 01 năm 2014
II/ Địa điểm Kiểm kê: Tại phòng thư viện, thiết bị trường THCS Định Hiệp
III/ Thành phần ban kiểm kê:
1. Đ/c Nguyễn Bá Kính Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Tấn Trí Chủ tịch Công đoàn nhà trường- Phó ban
3. Đ/c Phạm Thị Mận Cán bộ thiết bị - Ủy viên
4. Đ/c Hoàng Thị Huệ Cán bộ thư viện - Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên Trưởng ban thanh tra nhân dân- Ủy viên
6. Đ/c Nguyễn Ngọc Duyên Kế toán - Ủy viên
IV. Lí do kiểm kê
Kiểm kê tài sản có trong phòng thư viện, thiết bị chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ dịp
Tết Nguyên đán.
V. Hình thức kiểm kê
Kiểm kê tài sản có trong phòng thư viện, thiết bị, thiết bị dạy học. Tổng hợp số liệu
báo về Nhà trường.
VI. Nội dung kiểm kê
1. Kiểm kê số lượng tài sản có trong phòng thư viện, thiết bị
a. Phòng thiết bị
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Ghi
chú
1
Bàn kính
Cái 1
2
Ghế
Cái 3
3
Kệ sắt để thiết bị
Cái 8
4
Bàn giáo viên
Cái 1
5
Tủ hồ sơ
Cái 3
6
CPU máy tính cũ
Cái 14 Hỏng
7
Màn hình máy tính cũ
Cái 9 Hỏng
8
Bàn máy tính
Cái 4 Hỏng
9
Bảng chống lóa
Cái 1
Biên bản kiểm kê tài sản thư viện- thiết bị trước tết nguyên đán - Trang 2
Biên bản kiểm kê tài sản thư viện- thiết bị trước tết nguyên đán - Người đăng: manptdinhhiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản kiểm kê tài sản thư viện- thiết bị trước tết nguyên đán 9 10 69