Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Được đăng lên bởi loctran20490
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 03

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH VIETTEL QUẢNG NGÃI
Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BBLV-QNI
Quảng Ngãi, ngày

tháng

năm 2015

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc đền bù vật tư mất mát
Căn cứ Hợp đồng thi công số 14082014-ĐTRR/CĐBR/QNI-CONGTRINH/XL
2014 ngày 14/08/2014 giữa Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Công
trình Viettel.
Công trình: “Xây dựng hạ tầng mạng truy nhập cáp quang tại trạm BRCĐ
QNI0071”
Hạng mục công trình: Xây dựng hạ tầng mạng cáp quang node trục, node nhánh tại
trạm BRCĐ QNI0071.
Mã tuyến: XL2014QNI0071BRN01
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 2015
I. THÀNH PHẦN:
1. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN A): CHI NHÁNH VIETTEL QUẢNG NGÃI –
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ông: Huỳnh Bá Công Tâm

Chức vụ: Giám đốc CN

Ông: Nguyễn Ngọc Bảo

Chức vụ: TP. Ngoại Vi

Ông: Trương Minh Tài

Chức vụ: TP.Tài chính

Ông: Đinh Văn Hương

Chức vụ: TP Kỹ Thuật

2. ĐƠN VỊ THI CÔNG (BÊN B): CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Địa chỉ : Lô D26 đường Trấn Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04. 62661229
Ông: Nguyễn Cơ Chiến

Chức vụ: Giám đốc XN2

Ông: ...............................
Ông: Nguyễn Hữu Trung

Chức vụ: ....................................
Chức vụ: NVKT.

II. NỘI DUNG:
Các bên đã tiến hành:
1/ Xem xét tài liệu, hồ sơ thiết kế:
- Hồ sơ tài liệu thiết kế (đã được chủ đầu tư phê duyệt).
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công.
- Biên bản bàn giao vật tư.
- Phiếu xuất kho vật tư.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp.
- Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
1/ 2

- Biên bản bàn giao vật tư dư thừa.
- Phiếu nhập kho.
2/ Nội dung thống nhất:
Chúng tôi cùng thống nhất xác nhận với nhau việc thất thoát vật tư trong quá trình thi
công đến hoàn thành công trình đưa vào sử dụng như sau:
T
T

Tên vật tư

Mã vt

ĐVT

SL Bên
A cấp

SL Bên
B thi
công

SL còn
phải
nhập trả

SL đã
nhập
kho

SL
mất
mát

A

B

C

D

1

2

3=1-2

4

5=3-4

1

Bulông + Êcu M14x400

001272

Bộ

66

34

32

3

29

000477

thanh

66

34

32

8

24

16.343

392.232

044229

Bộ

214

135

79

0

79

18.500

1.461.500

2
3

Thanh gông
V40x40x4x400
Kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ cho
cáp 4Fo
Tổng cộng

Đơn
giá

Giá trị vật tư
mất mát

6
11.635,
728

7=5x6
337.436

2.191.168

(Số tiền bằng chữ: Hai triệu, một trăm chín mươi mốt nghìn, một trăm sáu mươi tám
đồng./.)
III. KẾT LUẬN:
Chúng tôi cùng thống nhất nội dung sau :
Giá trị vật tư thất thoát Bên B sẽ chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của
bên A theo số Tài khoản sau:
- Tên tài khoản:...
TP ĐOÀN VIN THÔNG QUÂN ĐI
CHI NHÁNH VIETTEL QUNG NGÃI
Số : /BBLV-QNI
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT
NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2015
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Về việc đền bù vật tư mất mát
Căn cứ Hợp đồng thi công số 14082014-ĐTRR/CĐBR/QNI-CONGTRINH/XL
2014 ngày 14/08/2014 giữa Chi nhánh Viettel Quảng Ngãi Công ty Cổ phần Công
trình Viettel.
Công trình: “Xây dựng hạ tầng mạng truy nhập cáp quang tại trạm BR
QNI0071”
Hạng mục công trình: Xây dựng hạ tng mạng cáp quang node trục, node nhánh tại
trạm BRCĐ QNI0071.
Mã tuyến: XL2014QNI0071BRN01
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 2015
I. THÀNH PHẦN:
1. ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU (BÊN A): CHI NHÁNH VIETTEL QUẢNG NGÃI
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ông: Huỳnh Bá Công Tâm Chức vụ: Giám đốc CN
Ông: Nguyễn Ngọc Bảo Chức vụ: TP. Ngoại Vi
Ông: Trương Minh Tài Chức vụ: TP.Tài chính
Ông: Đinh Văn Hương Chức vụ: TP Kỹ Thuật
2. ĐƠN VỊ THI CÔNG (BÊN B): CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
Địa chỉ : Lô D26 đường Trấn Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04. 62661229
Ông: Nguyễn Cơ Chiến Chức vụ: Giám đốc XN2
Ông: ...............................
Ông: Nguyễn Hữu Trung
Chức vụ: ....................................
Chức vụ: NVKT.
II. NỘI DUNG:
Các bên đã tiến hành:
1/ Xem xét tài liệu, hồ sơ thiết kế:
- Hồ sơ tài liệu thiết kế (đã được chủ đầu tư phê duyệt).
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công.
- Biên bản bàn giao vật tư.
- Phiếu xuất kho vật tư.
- Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp.
- Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
1/ 2
Mẫu 03
BIÊN BẢN LÀM VIỆC - Trang 2
BIÊN BẢN LÀM VIỆC - Người đăng: loctran20490
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN LÀM VIỆC 9 10 959