Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản làm việc

Được đăng lên bởi Tòng Thanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày ……. Tháng ….. năm 2012

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay ngày 24 tháng 09 năm 2012 tai. Công trình Biệt thự đơn lập căn 46 đường
Tùng – Khu đô thị Ecopark chúng tôi gồm có:
Đội 5 - Công ty Thành An 195 gọi tắt là bên A:

I.

Ông:Nguyễn Thanh Quang

Chức vụ: Đội trưởng đội 5

Tổ trưởng tổ sơn bả gọi tắt là bên B:

II.

Ông: ………………………………..

Chức vụ: Tổ trưởng tổ sơn

Hai bên cùng nhau thống nhất 1 số công việc sau:
Do bên B công việc còn quá nhiều so với tiến độ chung của công trình bên A đề

-

nghị một số công việc như sau.
-

Đến hết ngày 30/09/2012 mà bên B không hoàn thành hết phần sơn bả, hoàn

thiện song thì bên A sẽ phạt bên B chậm tiến độ số tiền là: 10.000.000 đồng ( Bằng
chữ: Mười triệu đồng chẵn).
-

Đến hết ngày thứ 5 ngày 04/10/2012 mà mà bên B chưa xong toàn bộ, thì hai

bên sẽ hủy hợp đồng và thuê thợ sơn khác. Mọi tổn hại bên B sẽ hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
-

Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị phát lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A

Nguyễn Thanh Quang

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, Ngày ……. Tháng ….. năm 2012
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay ngày 24 tháng 09 năm 2012 tai. Công trình Biệt thự đơn lập căn 46 đường
Tùng – Khu đô thị Ecopark chúng tôi gồm có:
I. Đội 5 - Công ty Thành An 195 gọi tắt là bên A:
Ông:Nguyễn Thanh Quang Chức vụ: Đội trưởng đội 5
II. Tổ trưởng tổ sơn bả gọi tắt là bên B:
Ông: ……………………………….. Chức vụ: Tổ trưởng tổ sơn
Hai bên cùng nhau thống nhất 1 số công việc sau:
- Do bên B công việc còn quá nhiều so với tiến độ chung của công trình bên A đề
nghị một số công việc như sau.
- Đến hết ngày 30/09/2012 bên B không hoàn thành hết phần sơn bả, hoàn
thiện song thì bên A sẽ phạt bên B chậm tiến độ số tiền là: 10.000.000 đồng ( Bằng
chữ: Mười triệu đồng chẵn).
- Đến hết ngày thứ 5 ngày 04/10/2012 bên B chưa xong toàn bộ, thì hai
bên sẽ hủy hợp đồng thuê thợ sơn khác. Mọi tổn hại bên B sẽ hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
- Biên bản được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị phát lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Nguyễn Thanh Quang
Biên bản làm việc - Người đăng: Tòng Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản làm việc 9 10 924