Ktl-icon-tai-lieu

biên bản nghiệm thu hết thời hạn bảo hành

Được đăng lên bởi dungbuiquang88-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2114 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TËp ®oµn c«ng nghiÖp
than - kho¸ng s¶n viÖt nam
C«ng ty than nam mÉu - Vinacomin
-------o0o-------
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-------o0o-------
U«ng BÝ, ngµy th¸ng n¨m 2012
Biªn b¶n nghiÖm thu hÕt thêi gian b¶o hµnh
H¹ng môc c«ng tr×nh: Nhµ sinh ho¹t + 125 - Than Thïng
Dù ¸n: §Çu t khai th¸c phÇn lß giÕng má than Nam MÉu - C«ng ty than U«ng BÝ
§Þa ®iÓm x©y dùng: MÆt b»ng + 125 - Than Thïng
I/ Thµnh phÇn
chñ ®Çu t: C«ng ty TNHH 1TV Than Nam MÉu - VINACOMIN
1. ¤ng: Vò ViÖt H¶i Chøc vô: Phã gi¸m ®èc
2. ¤ng: Vò Hång Nam Chøc vô: T. Phßng QLDA má
3. ¤ng: Tr¬ng §¾c TÊn Chøc vô: Nv. Phßng QLDA
4. ¤ng: Hoµng M¹nh Hµ Chøc vô: Qu¶n ®èc PX phôc vô
5. ¤ng: Chøc vô: Qu¶n ®èc PX ®êi sèng
t vÊn gi¸m s¸t: C«ng ty CP t vÊn §Çu t than U«ng BÝ
1. Bµ: NguyÔn ThÞ Toan Chøc vô: T. phßng KTMB
2. ¤ng: D¬ng H÷u Quúnh Chøc vô: Nv. phßng KTMB
®¬n vÞ thi c«ng: C«ng ty CPXD sè 2 Qu¶ng Ninh
1. ¤ng: §Æng Ngäc Toµn Chøc vô: Phã tæng gi¸m ®èc
2. ¤ng: Ph¹m TuÊn viÖt Chøc vô: §éi thi c«ng
II/ Néi dung:
1- §¸nh gi¸ c«ng tr×nh x©y dùng:
a/ Tµi liÖu ®Ó c¨n cø nghiÖm thu hÕt thêi gian b¶o hµnh:
- C¨n vµo quyÕt ®Þnh sè: 156/Q§-TNM ngµy 22/12/2009 cña Gi¸m ®èc C«ng ty
TNHH 1TV than Nam MÉu - TKV “V/v phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu gãi thÇu: Nhµ sinh ho¹t
+ 125 - Than Thïng thuéc Dù ¸n: §Çu t khai th¸c phÇn lß giÕng má than Nam MÉu - C«ng ty
than U«ng BÝ”
- C¨n vµo Hîp ®ång vµ c¸c Phô lôc hîp ®ång 585/H§ - KHGT ngµy 28/12/2009
PL1 - KHGT ngµy 05/10/2010 PL2 - KHGT ngµy 30/06/2011 gi÷a C«ng ty than Nam
MÉu - TKV vµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng 2 Qu¶ng Ninh “V/v thi c«ng x©y dùng c«ng
tr×nh: Nhµ sinh ho¹t +125 - Than Thïng thuéc Dù ¸n: §Çu t khai th¸c phÇn giÕng than
Nam MÉu - C«ng ty Than U«ng BÝ”
- C¨n Biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó bµn giao vµ ®a
vµo sö dông c¸c ngµy 12/11/2010 vµ ngµy 30/06/2011
- C¨n cø vµo hiÖn trêng ®Ó nghiÖm thu hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh: Nhµ sinh ho¹t
+ 125 - Than Thïng thuéc Dù ¸n: §Çu t khai th¸c phÇn lß giÕng má than Nam MÉu - C«ng ty
than U«ng BÝ
biên bản nghiệm thu hết thời hạn bảo hành - Trang 2
biên bản nghiệm thu hết thời hạn bảo hành - Người đăng: dungbuiquang88-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
biên bản nghiệm thu hết thời hạn bảo hành 9 10 110