Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản phòng thi

Được đăng lên bởi nvmen15
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN
Về việc kiểm tra phiếu thống nhất đáp án

Vào lúc ………giờ……, ngày 24 tháng 01 .năm 2015
Tại phòng thiết bị thi: Trường THCS Nhơn Hội
Người kiểm tra: Nguyễn Văn Mến
Nội kiểm tra: Kiểm tra phiếu thống nhất đáp án, phiếu thống nhất điểm thi
học kỳ I năm học: 2014-2015
Khối 6:
Tổ: Toán - Tin
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Văn – Sử - GDCD
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
6A1:
6A2:
6A3:
6A4:
6A5:
Khối 6:
Tổ: Hóa – Sinh - Lý – Địa – Công nghệ
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:

Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Toán - Tin
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Văn – Sử - GDCD
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
6A1:
6A2:
6A3:
6A4:
6A5:
Khối 6:
Tổ: Hóa – Sinh - Lý – Địa – Công nghệ
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Toán - Tin
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:

Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Văn – Sử - GDCD
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
6A1:
6A2:
6A3:
6A4:
6A5:
Khối 6:
Tổ: Hóa – Sinh - Lý – Địa – Công nghệ
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Toán - Tin
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Văn – Sử - GDCD
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:

6A1:
6A2:
6A3:
6A4:
6A5:
Khối 6:
Tổ: Hóa – Sinh - Lý – Địa – Công nghệ
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Chủ tịch hội đồng đã trình phong bì đựng đề thi còn
nguyên vẹn,nguyên dấu niêm phong.
Nhơn Hội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN
THÍ SINH
Họ tên

GIÁM THỊ
SBD

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

Nguyễn Văn Mến

Chữ ký

Họ tên

Chữ ký

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trương Thị Phương Thảo
(PHÓ HIỆU TRƯỞNG)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
BIÊN BẢN
Về việc kiểm tra phiếu thống nhất đáp án
Vào lúc ………giờ……, ngày 24 tháng 01 .năm 2015
Tại phòng thiết bị thi: Trường THCS Nhơn Hội
Người kiểm tra: Nguyễn Văn Mến
Nội kiểm tra: Kiểm tra phiếu thống nhất đáp án, phiếu thống nhất điểm thi
học kỳ I năm học: 2014-2015
Khối 6:
Tổ: Toán - Tin
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
Khối 6:
Tổ: Văn – Sử - GDCD
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Nội dung sai:
Phiếu thống nhất điểm thi:
6A1:
6A2:
6A3:
6A4:
6A5:
Khối 6:
Tổ: Hóa – Sinh - Lý – Địa – Công nghệ
Môn:
Phiếu thống nhất đáp án:
Biên bản phòng thi - Trang 2
Biên bản phòng thi - Người đăng: nvmen15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biên bản phòng thi 9 10 109