Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ quan quản lý cấp trên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cơ quan CN di dân (nơi đi)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :.....BB/

.............., ngày .... tháng .... năm 200....

BIÊN BẢN THẨM TRA ĐỊA BÀN VÙNG DỰ ÁN
( Theo chương trình ………………………………..)
Hôm nay, ngày……..tháng……năm 200…,
Tại địa bàn "Dự án………………………………………………"
chúng tôi gồm:
1- Đại diện nơi đưa dân đi (nơi đi) gồm có (Tuỳ theo hình thức di dân cụ thể, ghi tên, chức
vụ của những người (cơ quan) có liên quan trực tiếp và đại diện hộ di dân nơi đi):
- Đại diện chính quyền địa phương (huyện)……………………………………….
- Đại diện cơ quan chuyên ngành di dân:………………………………………….
- Đại diện hộ di dân: ……..………………………………………………..............
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
2- Đại diện nơi tiếp nhận dân (nơi đến) gồm có: (Tuỳ theo hình thức di dân cụ thể, ghi tên,
chức vụ của những người (cơ quan) có liên quan trực tiếp)
- Đại diện chính quyền địa phương (huyện):……………………………………….
- Đại diện cơ quan chuyên ngành di dân:…………………………………………..
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
3- Chủ dự án……………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
đã đến thẩm tra địa bàn nhận dân tại………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………….
Qua thẩm tra địa bàn dự án, cùng xác nhận:
1. Cơ sở vật chất hạ tầng đã có (hoặc đang xây dựng) trong vùng dự án:
DANH MỤC

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (%)

- Đường giao thông:………………………………………………………………..
- Công trình thuỷ lợi: ………………………………………………………………
- Trạm xá: ………………………………………………………………………….
- Điện: ………………………………………………………………………...........
- Nước sinh hoạt: …………………………………………………………………..
- Trường học……………………………………………….....................................
- …………………………………………………………………………………….

2. Đất đai:
- Diện tích đất chưa sử dụng (trong vùng dự án):
+ Khai hoang tập trung

:…………………………ha

+ Diện tích đất sản xuất giao cho hộ di
dân tự khai hoang (nếu có)

:…………………………ha

- Tổng diện tích đất đưa vào sử dụng

:…………………………ha

+ Diện tích đất nông nghiệp

:…………………………ha

Diện tích đất lâm nghiệp

:…………………………ha

+ Diện tích mặt nước bãi bồi

:…………………………ha

+ Diện tích đất khác

:…………………………ha

- Diện tích đất dự kiến giao
+ Đất ở

:……………………… ha/hộ

+ Đất sản xuất

:……………………… ha/hộ

3. Mục tiêu sản xuất: (Nêu phương hướng sản xuất, cây, con được duyệt trong dự án, khuyến
nông, khuyến lâm, môi trường)
-……………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………..
-………………………………...
Cơ quan quản lý cấp trên
Cơ quan CN di dân (nơi đi)
Số :.....BB/
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............., ngày .... tháng .... năm 200....
BIÊN BẢN THẨM TRA ĐỊA BÀN VÙNG DỰ ÁN
( Theo chương trình ………………………………..)
Hôm nay, ngày……..tháng……năm 200…,
Tại địa bàn "Dự án………………………………………………"
chúng tôi gồm:
1- Đại diện nơi đưa dân đi (nơi đi) gồm (Tuỳ theo hình thức di dân cụ thể, ghi tên, chức
vụ của những người (cơ quan) có liên quan trực tiếp và đại diện hộ di dân nơi đi):
- Đại diện chính quyền địa phương (huyện)……………………………………….
- Đại diện cơ quan chuyên ngành di dân:………………………………………….
- Đại diện hộ di dân: ……..………………………………………………..............
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
2- Đại diện nơi tiếp nhận dân (nơi đến) gồm có: (Tuỳ theo hình thức di dân cụ thể, ghi tên,
chức vụ của những người (cơ quan) có liên quan trực tiếp)
- Đại diện chính quyền địa phương (huyện):……………………………………….
- Đại diện cơ quan chuyên ngành di dân:…………………………………………..
- …………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
3- Chủ dự án……………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………….
đã đến thẩm tra địa bàn nhận dân tại………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………….
Qua thẩm tra địa bàn dự án, cùng xác nhận:
1. Cơ sở vật chất hạ tầng đã có (hoặc đang xây dựng) trong vùng dự án:
DANH MỤC MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (%)
- Đường giao thông:………………………………………………………………..
- Công trình thuỷ lợi: ………………………………………………………………
- Trạm xá: ………………………………………………………………………….
- Điện: ………………………………………………………………………...........
- Nước sinh hoạt: …………………………………………………………………..
- Trường học……………………………………………….....................................
- …………………………………………………………………………………….
Biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án - Trang 2
Biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản thẩm tra địa bàn vùng dự án 9 10 388