Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ
(V/v: ………………………………………………..)
Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày
14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ vào ý chí của các bên.
Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ:........................................................................
Chúng tôi gồm có:
BÊN A:............................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Email:...............................................................................................................................................

BÊN B:............................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Email:...............................................................................................................................................
Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:
Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ
Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 2010 Công
ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ
(Bằng chữ:..................................................................................................................), trong đó:

-

Nợ gốc:...................................................................................

-

Lãi: ........................................................................................

Điều 2. Cam kết của Bên A
2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ
nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;
2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;
2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cam kết của Bên B
3.1. Cho phép B...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------***------
BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ
(V/v: ………………………………………………..)
Căn c Bộ luật Dân s của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam s 33/2005/QH11 ngày
14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ vào ý chí của các bên.
Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ:........................................................................
Chúng tôi gồm có:
BÊN A:............................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Email:...............................................................................................................................................
BÊN B:............................................................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Email:...............................................................................................................................................
Cùng thống nhất kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:
Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ
Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm 2010 Công
ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ
(Bằng chữ:..................................................................................................................), trong đó:
BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ - Trang 2
BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ 9 10 111