Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thu hồi vật tư y tế

Được đăng lên bởi Tuan Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------

S¬n T©y, ngµy … th¸ng … n¨m 2014

Biªn b¶n thu håi vËt t thiÕt bÞ
(Thu håi vËt t háng cña c«ng t¸c thay thÕ, söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng
trong Thµnh Cæ S¬n T©y)
1. Thµnh phÇn tham gia gåm cã:
1.1. §¹i diÖn §¬n vÞ ®Æt hµng: BQL di tÝch lµng cæ ®êng l©m
- ¤ng: Ph¹m Hïng S¬n

Chøc vô: Trëng ban

- ¤ng: TrÇn V¨n TuÊn

Chøc vô: §éi trëng b¶o vÖ Thµnh cæ

1.2. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t vµ kiÓm
®Þnh XD Hµ Thanh

- ¤ng: Ph¹m V¨n Hai

Chøc vô: Gi¸m ®èc

- ¤ng: NguyÔn §øc Kháe

Chøc vô: C¸n bé kü thuËt

2. Thêi gian tiÕn hµnh thu håi:
- B¾t ®Çu

:

ngµy

th¸ng

n¨m 2014

- KÕt thóc

:

ngµy

th¸ng

n¨m 2014

- T¹i: Di tÝch Thµnh cæ S¬n T©y.
3. Néi dung c«ng viÖc:
3.1. Tµi liÖu lµm c¨n cø thu håi:
- Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc.
- NhËt ký thi c«ng.
3.2. VÒ chÊt lîng vËt liÖu thu håi:
- VËt t ®îc thu håi ®· bÞ háng hoµn toµn, kh«ng thÓ sö dông.
3.3. Khèi lîng vËt t thu håi:
STT

néi dung c«ng viÖc

§VT

khèi lîng

1

§Ìn Master SON S400+bãng ®é cao 1012m

Bé

4

2

§Ìn Master SON S250+bãng ®é cao 1012m

Bé

3

3

§Ìn SON S70

Bé

05

4

§Ìn pha P02-SON 400W

Bé

04

ghi chó

5

§Ìn pha P02-SON 150W

Bé

02

6

§Ìn cao ¸p thñy ng©n 125W

Bé

02

7

C¸c lo¹i ®Ìn kh¸c

Bé

27

8

ChÊn lu SON 400W ®é cao 10-14m
b»ng m¸y

C¸i

08

9

Tñ KHTCS 1000x600x350 thiÕt bÞ néi

Tñ

01

10

Xö lý truyÒn th«ng (tÝn hiÖu) gi÷a c¸c tñ

Bé

03

11

Tay bËt t¾t ®Ìn

Bé

10

4. KÕt luËn:
§ång ý thu håi sè vËt t trªn.
®¹i diÖn ban qu¶n lý di tÝch
lµng cæ ®êng l©m

®¹i diÖn c«ng ty cp t vÊn ®Çu
t vµ kiÓm ®Þnh x©y dùng
hµ thanh

...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------------------
S¬n T©y, ngµy th¸ng n¨m 2014
Biªn b¶n thu håi vËt t thiÕt bÞ
(Thu håi vËt t háng cña c«ng t¸c thay thÕ, söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng
trong Thµnh Cæ S¬n T©y)
1. Thµnh phÇn tham gia gåm cã:
1.1. §¹i diÖn §¬n vÞ ®Æt hµng: BQL di tÝch lµng cæ ®êng l©m
- ¤ng: Ph¹m Hïng S¬n Chøc vô: Trëng ban
- ¤ng: TrÇn V¨n TuÊn Chøc vô: §éi trëng b¶o vÖ Thµnh cæ
1.2. §¹i diÖn ®¬n thi c«ng: C«ng ty cæ phÇn t vÊn ®Çu t vµ kiÓm
®Þnh XD Hµ Thanh
- ¤ng: Ph¹m V¨n Hai Chøc vô: Gi¸m ®èc
- ¤ng: NguyÔn §øc Kháe Chøc vô: C¸n bé kü thuËt
2. Thêi gian tiÕn hµnh thu håi:
- B¾t ®Çu : ngµy th¸ng n¨m 2014
- KÕt thóc : ngµy th¸ng n¨m 2014
- T¹i: Di tÝch Thµnh cæ S¬n T©y.
3. Néi dung c«ng viÖc:
3.1. Tµi liÖu lµm c¨n cø thu håi:
- Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc.
- NhËt ký thi c«ng.
3.2. VÒ chÊt lîng vËt liÖu thu håi:
- VËt t ®îc thu håi ®· bÞ háng hoµn toµn, kh«ng thÓ sö dông.
3.3. Khèi lîng vËt t thu håi:
STT néi dung c«ng viÖc §VT khèi lîng ghi chó
1
§Ìn Master SON S400+bãng ®é cao 10-
12m
4
2
§Ìn Master SON S250+bãng ®é cao 10-
12m
3
3 §Ìn SON S70 05
4 §Ìn pha P02-SON 400W 04
Biên bản thu hồi vật tư y tế - Trang 2
Biên bản thu hồi vật tư y tế - Người đăng: Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản thu hồi vật tư y tế 9 10 930